This is some text inside of a div block.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Akuttplassering av dine barn etter et akuttvedtak

Har barna dine blitt akuttplassert av barnevernet?

Barnevernet kan i medhold av barnevernsloven § 4-2 fatte et akuttvedtak og akuttplassere barna utenfor hjemmet. Vilkåret er at det må foreligge en akutt fare for at barna blir vesentlig skadelidende dersom vedtaket ikke gjennomføres straks. Ordlyden i bestemmelsen legger opp til en høy terskel, og akuttvedtak kan kun fattes i de mest alvorlige sakene. Eksempelvis kan mistanke om voldsbruk mot barna eller rusmisbrukende foreldre føre til akuttplassering. Vi har også erfart at barnevernet akuttplasserer dersom foreldrene har psykiske og/eller fysiske helseutfordringer.

Saksgangen og klage på et akuttvedtak  

Etter at barnevernet har fattet et akuttvedtak, må vedtaket godkjennes av barneverns- og helsenemnda (tidligere kalt «Fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker»). Barnevernet setter imidlertid i verk akuttvedtaket umiddelbart og med makt. Ofte får ikke foreldrene kjennskap til akuttvedtaket før etter at barna er akuttplassert. Foreldrene får derfor ikke mulighet til å uttale seg noe om saken før etter at barna er flyttet.

Etter at barneverns- og helsenemnda (nemnda) har godkjent akuttvedtaket, kan vedtaket påklages til nemnda. I nemnda vil det bli holdt et lite rettsmøte administrert av en nemndsleder. Under rettsmøtet vil foreldrene og barnevernet få anledning til å redegjøre for sin side av saken, og føre nødvendige bevis. Nemnda må behandle klagesaken og fatte et vedtak innen en uke etter at klage ble inngitt.

Et akuttvedtak er gyldig kun så lenge situasjonen er akutt. Videre kan ikke barnevernet opprettholde et akuttvedtak dersom mindre inngripende hjelpetiltak kan avhjelpe den akutte situasjonen. Eksempelvis dersom barnevernet har bekymringer knyttet til rusmisbruk, kan jevnlige rustesterfjerne eller redusere bekymringen til et akseptabelt nivå. Akuttplassering vil ved så tilfelle ikke lenger være verken forholdsmessig eller nødvendig, og akuttvedtaket må da oppheves.

Dersom foreldrene får medhold i nemnda, må barnevernet tilbakeføre barna umiddelbart. Dersom foreldrene ikke får medhold, kan nemndas vedtak ankes til tingretten.

Advokatbistand

Du har krav på fri rettshjelp uten behovsprøving når barnevernet fatteret akuttvedtak og akuttplasserer barna dine. All bistand fra advokat er gratis,og det er derfor viktig at man kontakter en advokat umiddelbart. Advokaten vilkunne gi råd, kontakte barnevernet for å opprette en dialog, innhentesaksdokumentene, samt påklage akuttvedtaket og bistå foreldrene gjennom heleklageprosessen.

Avslutningsvis

En akuttplassering av barna er svært inngripende, dramatisk og traumatiserende for både foreldrene og barna. At sterke følelser settes i sving er derfor helt naturlig, men likevel er anbefalingen vår at man forsøker å bevare roen så langt det lar seg gjøre. Vær svært forsiktig med hva du sier til barnevernet i denne første perioden etter en akuttplassering, da barnevernet dokumenterer alt du sier og gjør. Ofte oppstår det uheldige misforståelser som følger sakens videre gang. Engasjer derfor en advokat så fort som mulig, og overlat kommunikasjonen til vedkommende.

Våre advokater i Insa advokater har lang erfaring med barnevernssaker, og kan bistå deg i saken din. Ta kontakt med oss her. 

Adopsjon av barn fra Pakistan

Det er fullt mulig å adoptere fra Pakistan, selv om det ikke finnes noen norske organisasjoner som har rett til å drive adopsjonsformidling fra Pakistan. Prosessen kan imidlertid være lang og omfattende.

Hvis du ønsker å adoptere et barn fra Pakistan, som du har en tilknytning til, må følgende vilkår være oppfylt:

 • Minst én av søkerne har en spesielltilknytning til det landet der barnet har sitt vanlige bosted
 • Minst én av søkerne har en nær personligtilknytning til barnet eller barnets nære familie, og kontakten er etablertuten adopsjonshensikt
 • Barnet mangler trygghet og faste omsorgspersoner idet landet der barnet har sitt vanlige bosted
 • Adopsjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Hvis du ikke har et bestemt barn du ønsker å adoptere, er lovens vilkår følgende:

 • Minst én av søkerne har en spesiell tilknytningtil det landet der barnet har sitt vanlige bosted
 • Ingen norsk adopsjonsorganisasjon har formidlingstillatelse i det landet der barnet har sitt vanlige bosted
 • Adopsjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Nærmere om vilkårene som må være oppfylt

I begge tilfeller er det krav om at man må få forhåndssamtykke. Du får kun forhåndssamtykke dersom du anses å være en god omsorgsperson for barn og har et ønske om å oppfostre det barnet adopsjonen gjelder.

Kravet om tilknytning til landet (gjelder i begge tilfeller) er oppfylt hvis en av søkerne er pakistansk statsborger. Det samme gjelder hvis en av søkerne har vokst opp i Pakistan eller vært midlertidig bosatt der, eksempelvis grunnet arbeid.

Gjelder søknaden et navngitt barn, må minst én av søkerne ha en nær personlig tilknytning til barnet eller «barnets nære familie». Med «barnets nære familie» siktes det først og fremst til barnets foreldre, søsken, besteforeldre, onkler eller tanter. Kontakten må være etablert uten tanke på adopsjon.

I tillegg må barnet mangle trygghet og faste omsorgspersoner i Pakistan. Myndighetene i landet må derfor ha undersøkt mulighetene for å oppfostre barnet der, og konkludert med at det er best for barnet å bli adoptert til utlandet.

Prosessen er omfattende – oppsøk hjelp hos Bufetat, den norske utenriksstasjonen og advokat

Pakistan har ingen adopsjonslov og er heller ikke part i Haagkonvensjonen. «The Guardianand Wards Act» fra 1890 regulerer barns rettigheter i Pakistan. Dette gjør prosessen omfattende. Det anbefales at man oppretter kontakt med Bufetat og den norske utenriksstasjonen. I tillegg bør dere engasjere en advokat i Pakistan som kan bistå dere i møte med det pakistanske rettsvesen.

Insa advokater har samarbeidspartnere i Lahore i Pakistan, og våre pakistanske kollegaer kan bistå i adopsjonssaker. Ta kontakt med oss her for en uforpliktende prat.

Har du blitt utsatt for en straffbar handling og ønsker hjelp av en bistandsadvokat?

Du har rett til å la deg bistå av en bistandsadvokat, hvis du har blitt utsatt for en straffbar handling.

Hva kan en bistandsadvokat gjøre for deg?

En bistandsadvokat sin oppgave er å ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og rettssak. I tillegg skal bistandsadvokaten gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.

Du kan selv ta kontakt med en bistandsadvokat når du har blitt utsatt for en straffbar handling. Bistandsadvokaten vil gi deg råd og veiledning om hvordan du skal forholde deg i din sak, og hva du må forberede deg på. Advokaten skal vurdere hvorvidt du har krav på å få oppnevnt bistandsadvokat fra retten, og kan søke retten om oppnevning. Forholdet må være anmeldt for at man skal kunne søke retten om oppnevning. Les mer om når man har krav på å få oppnevnt bistandsadvokat av retten her.

Du kan få hjelp til å anmelde forholdet til politiet og advokaten kan bli med deg i avhør og ha den videre kontakten med politiet under etterforskningen.

Dersom du anmelder forholdet selv, har politiet en plikt – allerede ved første kontakt med deg som fornærmet – til å informere om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat. Du kan da få hjelp av politiet til å finne en egnet advokat, eller du kan finne en selv.

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten holde deg løpende oppdatert om hva som skjer i saken din, og hen kan be politiet gjøre etterforskningsskritt som du ønsker skal bli gjennomført.

Dersom forholdet anmeldes og saken din blir henlagt, kan advokaten din hjelpe deg med å klage på henleggelsen.

Dersom saken bringes inn for retten, kan bistandsadvokaten representere deg og gi deg råd og veiledning i forbindelse med rettssaken. Bistandsadvokaten kan i rettssaken fremme erstatningskrav på dine vegne. I tillegg kan advokaten hjelpe deg med å søke voldsoffererstatning fra staten.

En trygghet for deg som er fornærmet/etterlatt i en straffesak

Det kan være en trygghet å bli bistått av en bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling. Advokaten kan følge deg gjennom heleprosessen, fra anmeldelse til rettssak, på en betryggende og forsvarlig måte. Det kan videre være en trygg person for deg som fornærmet eller etterlatt – en som påser at rettighetene dine blir ivaretatt, en som kjenner saken din og er tilgjengelig for deg, og en som kan veilede deg til ulike hjelpeinstanser dersom du har behov for det.

Vi i Insa advokater kan hjelpe deg med å vurdere saken din og bistå deg som bistandsadvokat. Ta kontakt med oss for en uformell samtale her!

Dekker bilforsikringen advokatutgifter ved tvist med selger?

Har du kjøpt en bil med mangler og ønsker å rette et reklamasjonskrav mot selger?

Terskelen for å kontakte en advokat bør ikke være høy. Er det kostnader du er bekymret for, så dekker bilforsikringen din sannsynligvis utgifter til advokat med inntil kr 100 000. Forsikringstaker må på sin side betale en egenandel på mellom kr 2000-5000, samt 20 prosent av de utgifter som påløper utover egenandelen, men forsikringsselskapet tar altså den største støyten.

Eksempel: dersom totale advokatkostnader er kr 60 000 og egenandelen er kr 2000, må du i tillegg til de kr 2000, betale 20 % av kr 58 000. I dette eksempelet, må du altså betale totalt kr 13 600 i egenandel. Med andre ord: bilforsikringen din dekker potensielt store deler av utgiftene til advokat.

Det er forsikringsavtalen som regulerer hvilke vilkår som må oppfylles for å få rettshjelpsdekning gjennom bilforsikringen. Som hovedregel innvilges rettshjelp fra det tidspunktet det foreligger en tvist. En tvist oppstår dersom du fremmer et krav og motparten avslår. Manglende svar fra motparten (passivitet) kan også medføre at tvist foreligger i forsikringsrettslig stand.

Obs: forsikringsavtalen må være inngått før tvisten oppstår. Dersom forsikringen ble tegnet etter at tvisten oppstod, vil forsikringen sannsynligvis avslå rettshjelpsdekning.

Forsikringen dekker som hovedregel ikke utgifter større enn din økonomiske interesse i saken. Dersom du eksempelvis skal heve et bilkjøp og bilen er verdt kr 300 000, vil forsikringen kunne dekke inntil kr 100 000 i advokatutgifter.

Vi kan hjelpe deg med dine spørsmål om rettshjelpsdekning.

 

Har du spørsmål til innholdet i artikkelen eller ønsker bistand i forbindelse med tvist med bilselger, kan du kontakte oss helt uforpliktende her

Har du blitt kalt inn til avhør?
Har politiet kalt deg inn til avhør i en straffesak?

Hva skjer når du blir innkalt til avhør? Må du møte opp? Og hva er rettighetene dine?

Et avhør er en samtale mellom deg og politiet. Forskjellen på et avhør og en vanlig samtale er at avhør er litt mer formelle, og både du og politiet må forholde dere til en del lover og regler.

Ved å avhøre personer som har informasjon om den hendelsen som er anmeldt, skal politiet samle relevante opplysninger om det som har skjedd.

Politiet skal være objektive i etterforskningen, og det gjelder også i forbindelse med avhøret. Hvis du er mistenkt eller siktet i en sak, skal politiet alltid både hente inn opplysninger som viser at du som mistenkt er skyldig, og opplysninger som viser at du er uskyldig.

Alle som blir innkalt til avhør har plikt til å møte hos politiet, men det er ingen som har plikt til å forklare seg for politiet.

Skillet mellom det å være mistenkt og siktet

Når du blir avhørt av politiet er du enten fornærmet, vitne, mistenkt eller siktet i saken. Skillet mellom om du er mistenkt eller siktet kan være litt vanskelig å forstå, men det avhenger blant annet av om politiet har pågrepet deg, ransaket hos deg eller beslaglagt noe fra deg.

Dersom en person har status som mistenkt, vil dette gi vedkommende enkelte rettigheter. Man vil åpenbart ha rett til å forsvare seg mot mistanken. Personen kan videre gjøre seg kjent med sakens dokumenter dersom dette ikke vil skade etterforskningen eller andre. Før avhør skal også personen gjøres kjent med hva saken gjelder, og at vedkommende ikke har plikt til å forklare seg. Personen skal også opplyses om at han har rett til å la seg bistå av en forsvarer. Det offentlige vil imidlertid som regel ikke betale forsvarer før personen er siktet, og i utgangspunktet kun dersom fengselsstraffen kan bli lenger enn seks måneder.

Status som siktet, medfører ytterligere rettigheter som en mistenkt ikke har. Den siktede får blant annet rett til forsvarer på alle stadier av saken. Han får også rett til å lese sakspapirene. Videre har den siktede rett til å få vite hva som taler mot siktelsen og hva som taler for siktelsen. Den siktede kan også la være å uttale seg om forhold som kan bidra til hans domfellelse. En siktet vil også ha krav på erstatning for urettmessig straffeforfølgning.

Hvem kan du ha med deg?

Hvis du er mistenkt eller siktet i en sak og skal i avhør, har du rett til å ha med deg en advokat; en forsvarer. I noen tilfeller blir forsvareren betalt av det offentlige, andre ganger må du selv dekke kostnadene. Det er fritt forsvarervalg, som innebærer at du alltid kan velge den forsvareren du selv ønsker å ha med.

Hvis du er fornærmet, har du også i en del alvorlige saker rett til å ha med deg advokat – en bistandsadvokat – betalt av det offentlige, som kan være tilstede under avhør. I tillegg til bistandsadvokat, kan du som fornærmet også ha med deg en person du stoler på i avhør. Denne personen bør ikke være et vitne i saken. I så tilfelle må han eller hun avhøres før avhøret av deg som fornærmet.

Avhør av personer under 18 år

Dersom du er under 18 år, mistenkt eller siktet og skal i avhør, så skal dine foreldre eller foresatte og barnevernstjenesten varsles og gis anledning til å være til stede i avhøret dersom det er mulig.

Er du vitne eller fornærmet og er under 16 år, skal dine foreldre, foresatte eller en annen du har tillit til få bli med.

 

Hvis du har spørsmål til artikkelen eller ønsker å snakke om en sak, kan du kontakte oss i Insa advokater – uten at det koster deg noe – her

Samtaleprosess i barnevernssaker
Samtaleprosess i barnevernssaker

Hva er det?

Samtaleprosess er en behandlingsform i barnevernssaker, som tilbys av barneverns- og helsenemnda (nemnda), som et alternativ til behandling i forhandlingsmøte. Formålet er å få til en konstruktiv samtale mellom partene i saken, og oppnå enighet uten et forhandlingsmøte som både er mer tid- og ressurskrevende og som kan oppleves mer belastende. Alle partene må samtykke til samtaleprosess for at det skal kunne gjennomføres. Behandlingsformen er derfor kun aktuell i de sakene partene er enige om at det kan være formålstjenlig i saken.

Hvordan foregår det?

Nemda kaller partene inn til et møte som foregår i langt mindre formelle rammer enn et regulært forhandlingsmøte. På møtet deltar partene, med deres respektive advokater, og to fra nemnda: en nemndsleder og en sakkyndig. Nemndsleders og sakkyndigs oppgave er å hjelpe partene frem til en løsning. Nemndsleder skal opptre objektivt og nøytralt under samtalemøtet.

Det er anledning for barnet å bli med i samtalemøtet. Barnet har krav på å ha med seg en tillitsperson og det har krav på å bli hørt. Barnets mening kan alternativt bli hørt gjennom en talsperson eller ved at barnet snakker direkte med nemnda.

Den private parten skal være representert av advokat under samtaleprosessen. De private partene har krav på fri rettshjelp og kan velge advokat selv.

Hva kan man oppnå?

Gjennom samtaleprosess kan partene undersøke muligheten for å komme frem til frivillige løsninger som er til barnets beste. Eksempelvis kan man bli enig om å forsøke ulike hjelpetiltak en periode eller andre midlertidige løsninger til det beste for barnet. Det er mulighet for å ha flere samtalemøter i en sak, for å forsøke ulike løsninger. Dersom en ikke klarer å bli enig med hverandre gjennom samtaleprosess, vil nemnda beramme et forhandlingsmøte.

Samtaleprosess kan bidra til å bedre kommunikasjonen mellom partene, og i beste fall kan man klare å finne frem til fleksible og gode løsninger som er til barnets beste.

 

Snakk med en av våre erfarne advokater for å sjekke om samtaleprosess kan være aktuelt i din sak – ta kontakt for en uforpliktende prat her.

Arveoppgjør i Pakistan

Arveoppgjør etter dødsfall i Norge, der avdøde har eiendeler i Pakistan: I denne artikkelen redegjør vi for prosessen med å få overført verdier til deg som arving etter dødsfall av personer som har eiendeler i Pakistan, men som er bosatt i Norge.

1. Fullmakt for å igangsette et arveoppgjør

Det første du må gjøre, er å skrive en fullmakt; du må skrive en «Special Power of Attorney» til den personen som skal følge opp saken i Pakistan. Våre advokater i Pakistan opererer som fullmektiger hvis vi får oppdraget. I særlig utfordrende saker, blir våre advokater i Norge engasjert som fullmektiger som da reiser til Pakistan i forbindelse med arveoppgjøret. Dersom det er flere arvinger, bør disse bli enig om én fullmektig.

2. Innhente dokumentasjon på aktiva og passiva

Det neste du må gjøre er å innhente all dokumentasjon som viser alle eiendeler og gjeld avdøde hadde i Pakistan. I tillegg må du innhente dokumentasjon som bekrefter at avdøde var helt eller delvis eier av eiendelene som inngår i arveoppgjøret. Det vanligste å ha er fast eiendom og/eller penger på bankkonto.

3. Dødsattest og oversikt over arvinger

Dersom avdøde var bosatt i Norge, må man skaffe dødsattest og oversikt over arvinger. Dette utstedes av norske domstoler i den kommunen avdøde var bosatt.

 

4. Igangsette rettslig prosess

Straks fullmakten er på plass, må det igangsettes en rettslig prosess for den riktige domstolen for å få utstedt en «Succession Certificate». Denne rettsprosessen går over en periode på 4-6 måneder og tilsvarende antall rettsmøter. Før utstedelse av nevnte sertifikat, vil retten ta stilling til hvem som er arvinger og hvor mye hver arving har krav på i arveoppgjøret.

5. Sikkerhetsstillelse i forbindelse med arveoppgjør

Etter rettens bevisvurdering blir det utstedt en «Seccession Certificate» som arvingene kan bruke til å få eiendommer/penger overført til seg. Før retten tillater den faktiske overføringen, settes det alltid som vilkår at man stiller en sikkerhetstillelse. Sikkerhetsstillelsens størrelse avhenger av hvor stort boet er. Sikkerheten skal dekke eventuelle krav for det tilfellet at et arveoppgjør blir feil.

6. Avslutning

Den faktiske overføring av eiendommene er det ikke retten som gjennomfører, men de offentlige eiendomsmyndighetene. Når det gjelder penger, blir disse fristilt av banken.

Har du spørsmål til innholdet i artikkelen ellerønsker bistand i forbindelse med et arveoppgjør der avdøde har eiendeler i Pakistan, kan du kontakte oss helt uforpliktende her

I hvilke tilfeller har du krav på å få oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges regning?

Som fornærmet eller etterlatt i en straffesak, har du rett til å la deg bistå av en bistandsadvokat. Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta fornærmedes og etterlattes rettigheter. Du kan lese mer om bistandsadvokatens rolle her.

I noen tilfeller har du krav på å få oppnevnt bistandsadvokat av retten. Det betyr at det offentlige dekker utgiftene dine til advokat.

Straffeprosessloven § 107 a regulerer hvilke tilfeller du kan få oppnevnt bistandsadvokat av retten:

I saker som gjelder besøksforbud, tvangsekteskap, menneskehandel, mishandling i nære relasjoner, kjønnslemlestelse og seksuallovbrudd, har du krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Det samme gjelder hvis det er sannsynlig at den straffbare handlingen vil påføre deg alvorlig og/eller langvarig skade.

Barn som er fornærmet i en straffesak, har rett til å ha med seg en bistandsadvokat i dommeravhør. Det samme gjelder saker der et barn skal i ungdomsstormøte og det er oppnevnt offentlig forsvarer for gjerningspersonen.

Videre kan du som etterlatt ha krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Du har krav på det hvis et barn under 18 år, som du hadde foreldreansvar for, er død som følge av en straffbar handling. I andre tilfeller kan retten oppnevne bistandsadvokat for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det.

I tillegg kan retten oppnevne bistandsadvokat for deg som fornærmet der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat. Retten foretar da en konkret vurdering av sakens art og karakter, basert på en søknad fra advokaten. Dersom du føler behov for hjelp, bør du derfor uansett kontakte en advokat. Advokaten kan hjelpe deg med å vurdere saken din, og søke retten om oppnevning dersom man finner grunnlag for å søke.

Vi i Insa advokater kan vurdere saken din og søke oppnevning dersom vi finner grunnlag for det. Dette koster deg ingenting. Dersom man ikke får oppnevning av retten, men likevel ønsker bistand fra en bistandsadvokat, må man dekke utgiftene til advokat selv. Vi kan uansett bistå deg.

Ta kontakt med oss for en uformell og uforpliktende prat her!

Endring av selskapsform

Du har startet et selskap, men finner ut selskapsformen du valgte ikke passer for deg og selskapet ditt likevel. Hva gjør du? Er du bundet til den selskapsformen du har valgt og må starte på nytt, eller kan du overføre samme selskap til en annen selskapsform?

Den selskapsformen du velger legger rammen for din organisering, ansvar, skatt, risiko, plikter og rettigheter. En endring av selskapsformen innebærer at du endrer eller reorganiserer virksomheten til noe nytt.

Hva er de vanligste selskapsformene?

Enkeltpersonforetak – kanskje den enkleste selskapsformen å starte. Det er stor handlefrihet og enkelt å opprette et enkeltpersonforetak, men ulempen er at det ikke er noe skille mellom din private økonomi og enkeltpersonforetakets økonomi.

Ansvarlig selskap - oftest delt inn som enten et ANS (ansvarlig selskap) eller et DA (delt ansvar). Et ANS og DA er selskapsformer hvor deltakerne i selskapet personlig er ansvarlig for selskapets økonomiske forpliktelser. ANS og DA har enklere saksbehandlingsregler og er enklere å drifte enn et aksjeselskap, men man sitter til gjengjeld med større del av risikoen for selskapets forpliktelser.

Aksjeselskap - en selskapsform med begrenset ansvar for selskapets eiere. Eierskapet i et aksjeselskap er fordelt på aksjer, og eierne er da ikke personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser overfor kreditorene. Det er imidlertid en rekke krav til saksbehandling og styrebehandling av saker, og til hvilken måte aksjeselskapet kan dele ut utbytte til sine eiere.

Annet - Det er også mange som er organisert som kommandittselskaper, indre selskap eller allmennaksjeselskap, men dette er mer sjeldent. Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) var mer vanlig før. Nå som kravet til aksjekapital for å starte et aksjeselskap har blitt redusert til NOK 30 000, har NUF blitt stadig sjeldnere.

Hva er de vanligste formene for reorganisering og omdanning av selskapsform?

 • ENK omdannet til AS
 • NUF til AS
 • ANS/DA til AS
 • ENK til ANS/DA

Har du behov for å omdanne ditt selskap til en annen selskapsform?

Tidligere var det vanlig at mange bedrifter valgte å starte selskapet sitt som et enkeltpersonforetak eller NUF. Årsaken var at det tidligere var et minstekrav i aksjeloven om at man måtte kr 100 000 for å etablere et aksjeselskap. I tillegg til dette fulgte det løpende revisjonskostnader. Etter en lovendring som senket kravet til aksjekapitalen fra kr 100 000 til kr 30 000, ble det imidlertid stadig flere som startet AS, i tråd med det lovgiver ønsket å oppnå.

Staten har også gjort det enklere å omdanne et selskap fra en selskapsform til et AS. Eksempelvis skal en grunder som starter et enkeltpersonforetak enkelt kunne endre selskapsformen, hvis selskapet vokser ut av den bestemte selskapsformen. Staten godkjenner for eksempel omdanning fra enkeltpersonforetak til AS som skattefritt.

Et aksjeselskap har mange fordeler sammenlignet med f.eks. NUF, ANS og ENK. Et aksjeselskap har begrenset ansvar, er fleksibelt og er mer passende dersom det er ønskelig med flere eiere (spesielt hvis det skal være ulik aktivitetsgrad blant eierne).

Det er ulik grad av risiko ved de ulike selskapsformene. Et aksjeselskap skiller godt mellom din personlige økonomi og selskapets økonomi. Dersom et aksjeselskap går konkurs, er det kun den innskutte aksjekapitalen som kan gå tapt (med unntak av erstatningsbetingende opptreden fra eier eller styret). Driver du et enkeltpersonforetak, risikerer du derimot privat å miste dine private eiendeler som bil, båt eller fritidseiendom.

Aksjeselskap som selskapsform medfører noe mer papirarbeid

Dersom du bestemmer deg for å omdanne selskapsformen til et aksjeselskap må du være klar over at det vil medføre økt tidsbruk til papirarbeid og dokumentering enn tidligere. Det er flere kriterier hvor reglene er strengere for et aksjeselskap enn for enkeltpersonforetak, NUF eller ANS. Noen av disse er for eksempel:

 • Opprettelse og drift (en rekke formalkrav som må være oppfylt og dokumentert ved både opprettelse og ved driften av et aksjeselskap)
 • Lønn (strengere krav til lønnsutbetaling og rutiner for dette)
 • Bokføring
 • Årsmøte (krav til protokoller og innsendelse av disse)
 • Krav til regnskap og at regnskap må sendes til regnskapsregisteret

Hva kan Insa advokater hjelpe deg med?

 • Vårt team har solid kompetanse innen de forretningsjuridiske områdene
 • Rådgivning og bistand innen salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner og omdannelser
 • Vi har kompetanse innenfor alle typer transaksjoner
 • Sjekk av kontrakter før inngåelse
 • Vi kan bistå deg med utforming og vurdering av avtaler
 • Bistand i forbindelse med forhandlinger og tvister

Vurderer du å omdanne selskapsform og har spørsmål i den forbindelse? Ta kontakt med oss i Insa advoakter, helt kostnadsfritt, her.

Prosessen ved hjemsendelse av kiste etter dødsfall av norsk-pakistanere i Pakistan

Lang saksbehandling hos Den norske ambassaden, mye byråkratisk arbeid og blant annet lite offentlig tilgjengelig informasjon, resulterer i at norsk-pakistanere som dør i Pakistan, blir gravlagt i Pakistan mot sin vilje. Den norske ambassaden har gitt uttrykk for at de kommer til å prioritere disse sakene fremover. Det vi beklageligvis ofte erfarer, er at mange ikke har forsikring i orden når de oppholder seg i Pakistan. Dersom du ikke har forsikring blir hjemsendelsen meget kostbar og vanskelig.

I denne artikkelen beskriver vi fremgangsmåten og Den norske ambassadens rutiner i forbindelse med hjemsendelse av lik fra Pakistan. Vær obs på at det kan ta et par dager før hjemsendelse kan finne sted.

Fremgangsmåten ved hjemsendelse av lik:

1. Snakk med forsikringsselskapet

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Forsikringsselskapene pleier å ha avtaler med sykehus i de store byene, som vil kunne bistå i forbindelse med hjemsendelse av lik til Norge.

2. Overfør liket til et riktig pakistansk sykehus

Ta kontakt med et pakistansk sykehus som kan sørge for at liket blir transportert til et sykehus som kan oppbevare liket og ordne nødvendig dokumentasjon for utsendelse. Sørg for godkjennelse fra forsikringsselskapet før liket overføres til sykehuset. Sjekk også om sykehuset har erfaring med hjemsendelse av lik. Aadil Hospital i DHA Lahore Cantt har omfattende erfaring med oppbevaring og utsendelser av lik til utlandet. Aadil Hospital har også bistått en norsk-pakistansk familie med hjemsendelse av lik til Norge.

3. Opprett kontakt med et norsk begravelsesbyrå

Opprett kontakt med et norsk begravelsesbyrå og sett dem i kontakt med det pakistanske sykehuset som skal oppbevare liket.

4. Ta kontakt med Den norske ambassaden

Ta kontakt med Den norske ambassaden. Dersom du ringer utenom ambassadens åpningstider vil du bli satt over til utenriksdepartementets operative senter gjennom ambassadens telefonsvarer. Senteret er åpent 24 timer i døgnet. Sett ambassaden i kontakt med kontaktpersonen i sykehuset og begravelsesbyrået i Norge.

5. Lever dokumentene til ambassaden gjennom sykehuset:

 • Gyldig dødssertifikat (Death Certificate Hopital/Capital development) utstedt fra NADRA. Dokumentet må være attestert av «Pakistani Ministry of Foreign Affairs».
 • FIR (First Information Report) fra den lokale politimyndighet. Dokumentet blir utstedt dersom dødsfallet skyldes en straffbar handling.
 • Kopi av passet til avdøde.
 • Kopi av passet til den som skal følge med på flyreisen.

6. No Objection Certificate

Når alle nødvendige dokumenter er fremlagt vil ambassaden utstede No Objection Certificate (NOC). I NOC omtales den norske borgeren som «avdøde», og opplysningene i dødsattesten må derfor verifiseres før NOC utstedes. Når NOC er utstedt, vil dokumentet bli sendt til flyselskapet som skal frakte liket. Sykehuset hjelper til med dette.

Hvis du har spørsmål relatert til formuesforhold tilknyttet Pakistan, kan du ta kontakt med oss i Insa advokater her. Vi hjelper deg med det du lurer på!

Fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Tidligere var det et krav om at man måtte betale kr 100 000 for å stifte et aksjeselskap. Det var da mange som valgte å heller etablere selskapet sitt som et enkeltpersonforetak. I 2012 ble imidlertid beløpet man måtte betale for å stifte aksjeselskap redusert til kr 30 000, og i dag velger stadig flere å opprette aksjeselskap (AS) fremfor enkeltpersonforetak.

Har du et enkeltpersonforetak, men ønsker å endre det til et aksjeselskap? I denne artikkelen forklarer vi hva et enkeltpersonforetak er, når du bør og hvordan du kan omdanne enkeltpersonforetaket ditt til et aksjeselskap, og hvordan Insa kan hjelpe deg.

Hva er et enkeltpersonsforetak?

Et enkeltpersonforetak (ENK) kjennetegnes ved at det eies av én person med ubegrenset ansvar og risiko. I tilfeller der risikoen er veldig høy, kan det vurderes om organisasjonsformen bør endres slik at ansvaret begrenses.

Eieren av foretaket kan ikke selv stå oppført som en ansatt, men eieren kan ha ansatte. Dette innebærer at eieren ikke får noen lønnsutbetaling, men kan disponere overskuddet selv. Overskuddet i foretaket regnes som din inntekt og må skattes av. Eieren må utbetale lønn til de ansatte og arbeidsgiveravgift.

Det vil også være reduserte sosiale rettigheter for eieren enn det er for de ansatte. Med sosiale rettigheter menes sykepenger, dagpenger og pensjon.

Et enkeltpersonforetak kjennetegnes også ved at foretaket ikke er en egen juridisk person. Dette fører til en sammenblanding av økonomien til enkeltpersonforetaket og personen som driver dette. Av denne grunn er ikke ENK særlig attraktivt hos investorer.

Tegn på at du bør bytte fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap:

 • Du tjente mer enn 100 000 kr i fjor (dersom du tjener mer enn 750 000 kr i året er det skattemessig ulønnsomt med ENK)
 • Du ønsker flere eiere (f.eks. for å fordele risikoen)
 • Du ønsker mindre risiko for deg selv som privatperson
 • Du vil bli mer attraktiv hos investorer og banker

Hvordan bytte fra enkeltpersonsforetak til aksjeselskap?

 • Det første steget er å starte et aksjeselskap på vanlig måte. Alternativt kan du benytte deg av et allerede eksisterende aksjeselskap som aldri har vært i bruk. Uansett er det viktig å ha riktig dokumentasjon som viser at du skal bytte fra et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap.
 • Aksjekapitalen er satt til 30 000 kr – dette er minstekravet. Av de 30 000 kr må 5570 kr betales til Brønnøysundregistrene. Resten kan du disponere som du vil.
 • Aktivitet, forpliktelser og driftsmidler må overføres – andre regler når det kommer til gjeld, fast eiendom og aktiva.
 • Dokumentasjonen må være på plass. Den skal vise virksomhetens eiendeler, gjeld og egenkapital. Denne må kunne kontrolleres av en fagkyndig.

Hva skjer etter omdannelsen?

Etter du har endret selskapsformen fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap, vil den første endringen være at aksjeselskapet ditt har fått et organisasjonsnummer. Videre vil AS'et bli sett på som en juridisk person. Dette kan føre til at noen kontrakter må endres eller justeres. Det blir også nødvendig med nye kontonumre og kundeforhold hos banken.

Selskapet må registreres i Merverdiavgiftsregisteret etter du har fakturert for 50 000 kr.

Dette kan Insa advokater hjelpe deg med:

En overgang fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap kan ved første øyekast virke noe komplisert, men vi har dyktige advokater som kan bistå deg...

 • ...med alle typer transaksjoner
 • ...både som privatpersoner og mindre selskaper
 • ...med rådgivning innen salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner og omdannelser
 • ...med utforming og vurdering av avtaler
 • ...med kontraktssjekk
 • ...i forhandlinger og tvisteløsning

Hvis du har spørsmål knyttet til endring av selskapsform, kan du ta kontakt med oss i Insa advokater her.

Barnets rett til å uttale seg i sin egen sak

Barn har rett til å uttale seg og medvirke i enhver sak som gjelder dem. Denne retten er en menneskerettighet som er nedfelt i både Grunnloven § 104, Barnekonvensjonen artikkel 12 og barnevernsloven § 1-4. I barnevernssaker er barnas synspunkter og meninger et viktig grunnlag for både barneverntjenestens, barneverns- og helsenemndas og domstolenes beslutninger. Videre ivaretar denne retten respekt for barnets integritet og verdighet.

Følgende fremgår av barnevernsloven § 1-4:

Et barn som er i stand til å danne seg egne meninger, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter denne loven. Barn har rett til å uttale seg til barnevernet uavhengig av foreldrenes samtykke, og uten at foreldrene informeres om samtalen på forhånd. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine meninger. Barnet skal bli lyttet til, og barnets meninger skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet.

I henhold til forarbeidene har barnet en selvstendig og ubetinget rett, men ikke en plikt, til å medvirke. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon, og har rett til fritt å gi uttrykk for sine meninger.

Videre følger det av forarbeidene at det er opp til det organet som skal treffe avgjørelsen, å påse at barnet har fått informasjon om uttalelsesretten og at vedkommende barn faktisk får anledning til å uttale seg. Det er det samme organet som har ansvaret for å vurdere hvordan en slik samtale skal foregå og tilrettelegges. Det kan oppnevnes en talsperson, men barnet kan også uttale seg for nemnda, dommer eller en sakkyndig som eventuelt er engasjert i saken.

Ifølge loven skal barnets mening tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

Det er en saksbehandlingsfeil dersom barnet ikke får anledning til å bli hørt, og denne feilen kan føre til at en rettslig avgjørelse blir opphevet.

Det følger av barnevernsloven § 12-3 at dersom barnet har fylt 15 år, og forstår hva saken gjelder, kan vedkommende opptre som part i saken og med det gjøre partsrettigheter gjeldende. Dersom hensynet til barnet tilsier det, kan nemnda også innvilge et barn under 15 år partsrettigheter.

I saker som gjelder barn med atferdsvansker eller tiltak for barn som kan være utsatt for menneskehandel, skal barnet alltid regnes som part.

Har jeg krav på fri rettshjelp? 

Du har krav på fri rettshjelp dersom nemnda eller retten skal behandle din barnevernssak.   

 

Krav om tilbakeføring etter barnevernsloven § 5-7

KRAV OM TILBAKEFØRING ETTER BARNEVERNSLOVEN § 5-7

Etter barnevernsloven § 5-7 har foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn, mulighet til å fremme krav om at vedtaket skal oppheves; med andre ord: kreve at de får tilbake omsorgen for barna sine.

I henhold til loven er myndighetene pliktige til å oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse så snart det er «overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg». Denne plikten er i samsvar med EMK art. 8 nr. 2 som krever at kun nødvendige inngrep kan legitimeres.

Selv om sannsynlighetskravet er oppfylt, fremgår det imidlertid av loven at tilbakeføring likevel ikke skal skje dersom barnet “har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at flytting kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet”. Med «alvorlige problemer» menes at tilpasningsproblemer ved en tilbakeføring må være av en viss styrke, og noe utover det som vil være normalt ved en tilbakeføring.

Tilbakeføringsspørsmålet skal behandles overfor den, eller de, av foreldrene som har omsorgen for barnet etter barnelovens regler, og kravet kan fremmes såfremt saken ikke har vært behandlet de siste tolv månedene.

Av hensyn til å skape ro og stabilitet for barnet, inneholder loven en viktig skranke for retten til å kreve prøving av tilbakeføringsspørsmålet mer enn én gang. Dersom Barneverns- og helsenemnda eller domstolene har bestemt at barnet ikke skal tilbakeføres fordi det kan føre til alvorlige problemer for barnet å bli flyttet tilbake, kan man ikke prøve spørsmålet på nytt i nemnda eller domstolene med mindre det finner sted «vesentlige endringer i barnets situasjon». En vesentlig endring kan eksempelvis være at fosterhjemmet sier opp sin avtale.

Som vanlig skal barnets mening tillegges vekt i slike saker, men i en tilbakeføringssak har også fosterforeldrene rett til å uttale seg.

Har jeg krav på fri rettshjelp? 

Du har krav på fri rettshjelp dersom nemnda eller retten skal behandle din sak om tilbakeføring.  

Du kan ta kontakt med Insa advokater hvis du har spørsmål, uten at det koster deg noe. 

Tips til første møtet med barnevernet

Er du en av de foreldrene som har blitt innkalt til møte med barneverntjenesten etter en bekymringsmelding? I 2021 mottok barnevernet 53 468 bekymringsmeldinger. Det ble opprettet undersøkelsessak i 41 933 av disse.

Etter barnevernsloven § 2-1 skal barneverntjenesten snarest, og innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser.

1. Trenger du advokat i møte med barnevernet?

Altfor ofte igangsetter barnevernet undersøkelsessak uten at de har foretatt en vurdering av seriøsiteten og alvorlighetsgraden i meldingen. Det følger av barnevernsloven at det må foreligge forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven for å opprette en undersøkelsessak. Regelen blir i praksis sjeldent fulgt opp. Dette er noe advokaten kan utfordre barnevernet på. Husk at det er viktig å være trygg i møte med barnevernet. Er saken alvorlig, eller du føler deg utrygg, så er anbefalingen å ha med deg en advokat. Forbered deg godt og lag en strategi på hva du ønsker å kommunisere i møtet med barnevernet.

2. Vil det skade min sak om jeg har med advokat til barnevernet?

Nei, det vil aldri bli brukt mot deg at du stiller med advokat i møtet med barnevernet. Etter forvaltningsloven har du rett til å ha med deg advokat i møte med barnevernet.

3. Må foreldre stille opp i møtet med barnevernet og forklare seg? 

Nei, foreldre har ingen forklaringsplikt overfor barnevernet. Det anbefales imidlertid at du stiller opp i første møtet med barnevernet. Ta heller med deg advokat, enn å ikke stille opp. Still krav om at barneverntjenesten skal dekke dine advokatutgifter om du skal stille i møtet med barnevernet. Du risikerer at barnevernet setter i gang et stort maskineri om du ikke møter til oppgitt tidspunkt. Insa advokater er tilgjengelig for samtale på telefon, uten at det koster deg noe. 

4. Har barnevernet rett til å snakke med barna? 

Selv om foreldrene ikke har forklaringsplikt, har barnevernet rett til å ha samtale med barnet i enerom. Selv om du ikke har krav på det, kan du be om at en person du har tiltro til deltar i dette møtet, eller så kan du be om at samtalen tas opp på bånd.

5. Må jeg oppheve taushetsplikten?

Nei! Barnevernet har en praksis hvor de altfor ofte ber om opphevelse av taushetsplikt. Som foreldre kan man føle seg presset til å si ja. En opphevelse av taushetsplikt fører ofte til at mange instanser, som skole og helseapparat, blir informert om at ditt barn er involvert i barnevernssaken. Det kan være veldig belastende. Derfor kan det være lurt å utfordre barnevernet før du signerer en slik erklæring. Med advokat tilstede, vil man kunne vurdere behovet for en slik erklæring og utfordre barnevernets ønske. Så hovedregelen bør være at du ikke skriver under, men heller gir barnevernet tilgang til de opplysningene de trenger. Barnevernet trenger normalt ikke innsyn i din legejournal de siste 10 årene.

Husk imidlertid at barnevernet, uten ditt samtykke, kan innhente dokumenter og opplysninger dersom det er en alvorlig sak.

6. Har jeg krav på fri rettshjelp? 

I undersøkelsessaker har du i utgangspunktet ikke krav på fri rettshjelp. Du kan imidlertid sette som krav for møtet med barnevernet at de dekker dine advokatkostnader.

Du har krav på fri rettshjelp dersom det blir en akuttplassering eller omsorgsovertakelse av ditt barn.  

Ta kontakt med oss i Insa advokater, dersom du har spørsmål i forbindelse med et møte med barnevernet. Det koster deg ingenting å kontakte oss!

 

Hvilket ansvar har arbeidsgiver for å undersøke at utenlandske arbeidstakere har gyldig arbeidstillatelse?

Hvor går grensen for en arbeidsgivers undersøkelsesplikt for at utenlandske arbeidstakere har nødvendig oppholds- og arbeidstillatelse? Høyesterett avsa 15. april 2021 en dom hvor spørsmålet var om et aksjeselskap kunne ilegges foretaksstraff for å ha ansatt en utenlandsk arbeidstaker som ikke hadde oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Aksjeselskapet ble ilagt foretaksstraff med bot på NOK 30 000, men dommen slår fast at det ikke gjelder et objektivt straffeansvar for foretak.

Hvilken betydning har dommen for deg som arbeidsgiver?

Avgjørelsen fra Høyesterett avklarer og fastslår at foretakstraff ikke kan ilegges på bakgrunn av objektivt straffeansvar. Foretaksstraff kan kun ilegges ved uaktsomhet hos selskapet. Dommen medfører en undersøkelsesplikt for selskapet til å avklare om utenlandske arbeidstakere har gyldig arbeidstillatelse. Et brudd på denne plikten vil kunne medføre uaktsomhet for selskapet, og at skyldkravet for foretakstraff dermed vil være oppfylt.

Denne avgjørelsen får også betydning ved utmåling av foretaksstraff.

Hva gjaldt saken?

Foretaket i saken hadde ansatt en utenlandsk arbeidstaker som daglig leder. Styreleder, som eide alle selskapets aksjer, opprettet selskapet og ansatte vedkommende for å hjelpe ham med å starte egen virksomhet. Den ansatte daglige lederen hadde på dette tidspunktet fått endelig avslag på oppholdstillatelse. Han hadde altså ikke gyldig oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. På tross av dette, var han registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, og han hadde skattekort. Arbeidsgiver hadde med andre ord rimelige grunner til å stole på opplysningene om at han hadde arbeidstillatelse i Norge.

Arbeidstakeren ble pågrepet av politiet og selskapet fikk deretter et forelegg på NOK 25 000. Det ble informert om at manglende vedtakelse av forelegget ville medføre at påstanden ville bli bot på NOK 30 000. Selskapet vedtok ikke forelegget, og saken ble tatt inn til domstolene. Aktor fravek det som var informert i forelegget, og la ned en påstand om en bot på NOK 500 000.

Høyesteretts vurdering av skyldkravet ved foretaksstraff

Foretaksstraff reguleres av straffeloven § 27, som uttrykker at foretak kan straffes i tilfeller hvor et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på foretakets vegne. Bestemmelsen presiserer at dette gjelder “selv om ingen enkeltperson har utvist skyld”. Etter denne ordlyden og forarbeidene gjelder det et objektivt straffeansvar for foretak. Høyesterett vurderte videre om et slikt objektivt straffeansvar er forenelig med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 6 nr. 2 og artikkel 7, som legger opp til et forbud mot straff på et rent objektivt grunnlag. Ved motstrid mellom konvensjonen og annen norsk lov skal konvensjonen gå foran, jf. menneskerettsloven § 3.

Høyesterett kom frem til at straffeloven § 27 ikke kan praktiseres etter ordlyden, og at det etter norsk lov ikke kan idømme foretaksstraff i de tilfellene hvor ingen har utvist skyld. Høyesterett kom imidlertid frem til at det ikke var krav om forsett eller grov uaktsomhet etter utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav a, og at foretaksstraff dermed kan ilegges ved uaktsomhet.

Høyesterett vurderte deretter konkret om styreleder i selskapet hadde handlet uaktsomt. I denne konkrete vurderingen la Høyesterett vekt på at styreleder ikke hadde undersøkt om mannen som var ansatt hadde arbeidstillatelse, og at dette var tilstrekkelig uaktsom opptreden fra styreleder. Dette til tross for at mannen hadde informert styreleder om at han hadde arbeidstillatelse, han var registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og han hadde skattekort.

Høyesterett legger altså til grunn et svært strengt krav til aktsomhet for foretak som har utenlandske arbeidstakere.

Høyesteretts utmåling av straffen

Siden vilkårene for foretaksstraff var oppfylt, tok Høyesterett videre stilling til utmålingen av foretaksstraff. Det opprinnelige forelegget var på NOK 25 000. Det ble i forelegget opplyst at manglende vedtakelse ville medføre at påstanden ville være en bot på NOK 30 000. Under behandlingen i tingretten og lagmannsretten, la aktor imidlertid ned en påstand om bot på NOK 500 000.

Høyesterett uttalte at man bør kunne stole på at påtalemyndighetene vil nedlegge påstand i samme størrelsesorden som det opprinnelige forelegget. Høyesterett uttale at selv om påtalemyndigheten ikke er bundet til det beløpet som er varslet i forelegget, ville det være rimelig å legge seg på en bot på det opprinnelige informerte beløpet på NOK 30 000. Foretaket ble ilagt en bot på NOK 250 000 i lagmannsretten, og Høyesterett reduserte denne betraktelig.

Hva kan foretaket ditt gjøre for å unngå foretaksstraff i slike tilfeller?

Har selskapet ditt utenlandske arbeidstakere, betyr denne avgjørelsen at selskapet bør ha rutiner for å sjekke statsborgerskap/oppholdstillatelse for samtlige arbeidstakere ved ansettelse. For å skape en omforent ordning for alle ansatte i selskapet, og samtidig gjøre det enklere for selskapet, bør denne rutinesjekken ved ansettelsestidspunktet gjelde alle.

Avgjørelsen kan du finne her.

Overføre penger til Norge etter eiendomssalg i Pakistan?

LES OM VÅRE RÅD I FORBINDELSE MED SALG AV EIENDOM I PAKISTAN

Vår erfaring er at mange norsk-pakistanere eier eiendom i Pakistan, som ikke er rapportert til norske skattemyndigheter fordi man er redd for å bli beskattet. Det er imidlertid ingen grunn til å være redd for å melde ifra om din eiendom i Pakistan til skattemyndighetene. Det er en myte at du blir hardt beskattet for verdier i utlandet. Det er heller ikke automatisk skatteplikt for eiendom du eier i Pakistan.

I denne artikkelen gis informasjon og konkrete råd om hvordan dere skal gå frem dersom dere ønsker å overføre penger fra Pakistan til Norge etter eiendomssalg.

Skal eiendom jeg eier i Pakistan rapporteres til norske skattemyndigheter?

Ja, absolutt all eiendom du eier i Pakistan skal meldes til skattemyndighetene. Innrapporteringen skjer gjennom skattemeldingen din. Rapporteringsplikten gjelder de som anses som skattemessig bosatt i Norge. At du rapporterer til skattemyndighetene om din eiendom i Pakistan, betyr ikke nødvendigvis at du har skatteplikt.

Jeg har fått eiendommen i forbindelse med arveoppgjør. Er jeg fortsatt pliktig til å melde fra om eiendommen?

Du har plikt til å rapportere om eiendommen, uavhengig av om du har kjøpt, arvet eller på annen måte blitt eier av eiendommen. Hvorvidt du skal skatte av eiendommen i Norge, må vurderes konkret. Har du arvet eiendommen, legges arvetidspunktet til grunn for når du ble eier. Dersom det er en pågående arvekonflikt, vil formuen din kun være lik din andel av dødsboet inntil arveoppgjøret er endelig.

Hvilken verdi for eiendommen skal fastsettes i skattemelding?

For eiendommer som tidligere ikke har fått fastsatt en formuesverdi etter norske regler, settes formuesverdien til maksimalt 30 prosent av markedsverdi i utlandet. Be en megler i området om å gi deg en verdivurdering av eiendommen, i den grad det er mulig. Insa advokater kan sette deg i kontakt med de riktige aktørene i Pakistan dersom du ønsker det.

Hva må jeg betale dersom jeg rapporterer til norske skattemyndigheter?

I 1986 inngikk Norge og Pakistan en skatteavtale som blant annet skal sørge for at man unngår dobbeltbeskatning. Det innebærer at dersom du eksempelvis har betalt skatt på utleie av eiendommen i Pakistan, skal du ikke betale skatt for det i Norge. Det samme gjelder hvis du har betalt skatt på gevinst ved salg av eiendommen i Pakistan. Verdien av eiendommen skal imidlertid inngå i beregningen av din formue i Norge. Dette må du betale formuesskatt for hvis formuen er stor nok.

Hva skjer dersom eiendommen blir rapportert i Norge?

Hvis det viser seg at du skulle ha betalt formuesskatt i Norge eller betalt mer formuesskatt enn du allerede gjør, kan du be om frivillig retting (såkalt skatteamnesti). I 2023 betaler ektefeller som har formue på under kr 20 millioner, kun 1 % formuesskatt på nettoformue over kr 3,4 millioner. Enslige med formue under kr 20 millioner, betaler 1 % på nettoformue over kr. 1,7 millioner.  

Hvorvidt din eiendom i Pakistan resulterer i økt formuesskatt, må vurderes konkret. Søker du om frivillig retting, risikerer du å betale forsinkelsesrenter og formuesskatt for perioden du skulle ha betalt skatt.

Hvilke dokumenter og opplysninger trenger jeg hvis eiendommen skal rapporteres i Norge?

Forhold som er viktig å få klarhet i: Hvor lenge har du eid eiendommen? Er eiendommen utleid? Betales det skatt på eventuelle leieinntekter? Hva er eiendommens verdi?

Er det skatt på salg av eiendom i Pakistan?

Det følger av skatteavtalen mellom Norge og Pakistan at dersom du har betalt skatt på gevinst ved salget av eiendom i Pakistan, skal du ikke betale skatt for det i Norge. Hvis du har solgt fritidsboligen din i Pakistan, og salget har utløst gevinstbeskatning i Pakistan, skal det altså ikke betales skatt for eiendommen i Norge.

Dersom det ikke er betalt skatt på gevinst av fritidseiendom i utlandet, så er salget skattefritt i Norge dersom du har:

 • eid eiendommen i minst fem år, og
 • du har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene før salget skjer.

Jeg vil overføre pengene til Norge. Kan jeg gjøre det?

Ja, det er helt uproblematisk å overføre penger fra Pakistan til Norge. Sørg for at skatteforholdene dine i Norge er i orden før du overfører pengene hit.

Les mer om norsk-pakistaneres plikt til å rapportere om sine formuesforhold i Norge her.

Rapporter om din formue i Pakistan i skattemeldingen
Rapportering av formuen i skattemeldingen

Dersom du er bosatt i Norge, er du pliktig til å rapportere formuen din i Pakistan. Formuen kan bestå av bolig, tomt, næringseiendom, bankinnskudd m.v. Dersom du har formue i utlandet, skal du melde ifra om dette i skattemeldingen. At du er pliktig til å rapportere, innebærer ikke automatisk at du er pliktig til å betale skatt.

Hvordan rapportere boligeiendom og bankinnskudd i Pakistan i skattemeldingen?

Det er en ganske enkel prosess å rapportere formuen man eier i utlandet. Når du logger inn på altinn.no for å gjøre endringer i skattemeldingen, vil du få mulighet til å legge inn fast eiendom du eier i utlandet, bankinnskudd i Pakistan, leieinntekter på fast eiendom, renteinntekter mv.

For fast eiendom brukes punkt 4.6.1, mens for bankinnskudd skal du bruke skjemaet som heter RF-1231.

Formuesskatt for boligeiendom i utlandet er gunstig. Formuesverdien for boliger settes til kun 30 % av markedsverdi.

Hva må du betale i skatt ved rapportering av formue i Pakistan?

For at du skal komme i posisjon til å betale skatt i Norge, må din formue i 2019 overstige 1 500 000 kroner. Dersom du er gift, må din formue overstige 3 000 000 kroner. Formuesskatt betales av nettoformuen, som innebærer at det gjøres fullt fradrag for gjeld.

For det tilfellet at du overstiger ovennevnte formuesgrenser, skal du betale 1 % formuesskatt.

Eksempel på skattemessig effekt av bolig i Pakistan:
Du eier en boligeiendom verdt 10 millioner rupees og har en boliggjeld på 1 million rupees. Ved beregningen av formuesskatt av boligeiendommen, gjør man følgende kalkulasjon: Boligeiendommens formuesverdi settes til 3 millioner rupees (30 % av markedsverdi). Deretter gjøres det fradrag på 1 millioner rupees for gjelden. I dette regnestykket skal det altså betales 0,85 % av 2 millioner rupees, som tilsvarer 17 000 rupees. Med dagens kurs tilsvarer det ca 1 000 NOK.

Eksempelet tar ikke hensyn til om du har annen gjeld eller formue. Hvis man har annen gjeld, uavhengig av om det er i Norge eller utlandet, tilsvarende 2 millioner rupees, betaler du null i formuesskatt i dette eksempelet.

Eksempel på bankinnskudd:

Bankinnskudd på 10 millioner rupees. Hele bankinnskuddet inngår i beregningen av formuesskatten. Det skal beregnes 0,85 % formuesskatt av 10 millioner rupees, tilsvarende 85 000 rupees. Med dagens kurs tilsvarer det ca 5 500 kroner.

I dette eksempelet tas det ikke hensyn til at du har annen formue eller gjeld.

Les mer om norsk-pakistaneres plikt til å rapportere om sine formuesforhold i Norge her.

Bosatt i Norge og formue i Pakistan?

Skatteetaten blir kjent med dine finansielle forhold i Pakistan

Fra og med 30. september 2018 har skatteetaten mottat opplysninger om nordmenns bankinnskudd og finansielle forhold i Pakistan. Det er ikke for sent å rette opp i forholdene etter 30. september 2018. Spar deg for tilleggsskatt på opptil 60 % og politianmeldelse, ved å rette opp i forholdene i dag.

Alle nordmenn som er skattemessig bosatt i Norge, har plikt til å rapportere om sine inntekts- og formuesforhold, men de har ikke en automatisk plikt til å betale skatt i Norge for verdier i utlandet. Norge har en avtale med Pakistan som sørger for at du ikke betaler dobbel skatt. Dersom du ikke har meldt ifra om dine inntekts- og formuesforhold i Pakistan, bør du gjøre det snarest for å unngå eventuell straffeskatt og politianmeldelse.

Hva er sannsynligheten for at skatteetaten finner ut av mitt formuesforhold i Pakistan?

Det er umulig å gi noen konkrete svar på dette. Pakistan har utviklet et elektronisk register over alle eiendommene i Pakistan, men dette er ikke fult ut operativt enda. Per dags dato er det derfor ikke enkelt å få oversikt over norsk-pakistaneres eiendomsforhold i Pakistan. Øvrig formue, som sparing i bank, fond osv, vil være enklere for skatteetaten å få innsyn i. Du bør uansett melde ifra om din inntekt og formue, uavhengig av hvilket formuesgode pengene er plassert i.

Hvorfor skal jeg melde fra om mitt formuesforhold i Norge?

For det første har du, som skattemessig bosatt i Norge, plikt til å melde ifra om ditt inntekts- og formuesforhold i Pakistan. For det andre risikerer de aller færreste å betale store summer for å ha rapportert om sine inntekts- og formuesforhold til norske skattemyndigheter. Norge og Pakistan har en skatteavtale fra 1986 som forhindrer dobbeltbeskatning. For det tredje vil du, uten fare for tilleggsskatt og anmeldelse, kunne overføre penger fra Pakistan til Norge dersom inntekts- og formuesforholdet er rapportert i Norge.

Skal absolutt all formue i Pakistan meldes til skattemyndighetene?

Dersom du er bosatt i Norge, skal absolutt alle inntekts- og formuesforhold i Pakistan rapporteres til norske skattemyndigheter. Dette gjelder eiendom, bolig, penger i banken, aksjer og annen formue. Formuen skal føres i skattemeldingen din hvert år. At formuen føres i skattemeldingen betyr ikke at du nødvendigvis skal betale skatt av det. Les mer om skatteplikten under.

Skal jeg skatte av alt jeg eier i Pakistan?

Nei, på grunn av skatteavtalen mellom Norge og Pakistan, er det ikke automatisk skatteplikt i Norge for alt du eier i Pakistan. Dersom man eksempelvis har betalt skatt på leieinntekter av bolig i Pakistan, skal det ikke betales skatt for de samme leieinntektene i Norge. Boligen som formue skattlegges imidlertid i Norge.

Risikerer jeg straff dersom jeg rapporterer om mitt formuesforhold til skattemyndighetene?

Det kan oppstå tilfeller hvor man risikerer både tilleggsskatt og anmeldelse på grunn av manglende rapporteringer til norske skattemyndigheter. På grunn av skatteavtalen mellom Norge og Pakistan, vil de som har betalt skatt i Pakistan i utgangspunktet ikke risikere tilleggsskatt eller anmeldelse, dersom man ber om frivillig retting.

Jeg vet at jeg skulle betalt skatt i Norge, men det har jeg ikke gjort. Hva gjør jeg?

Søk frivillig retting hos skatteetaten.

Hvis formuen skattlegges, gis det også fradrag for gjeldsrenter og gjeld?

Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, men det er fullt fradrag for gjeld.

Jeg vil overføre pengene til Norge. Kan jeg gjøre det?

Ja, det er helt uproblematisk å overføre penger fra Pakistan til Norge. Vær imidlertid obs på at du har ordnet dine skatteforhold i Norge før du overfører pengene hit.

Les mer om rapportering av eiendom i Pakistan til norske skattemyndigheter her.

COS som hjelpetiltak

Som ledd i å gi foreldre råd og veiledning, tilbyr barnevernet ofte kurs for å styrke foreldres omsorgsferdigheter. Ett av de mest brukte kursene er det såkalte Circle of Security (COS). Det er et foreldreveiledningskurs som går ut på å gi foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barna har, hvilke signaler de gir, og hva en kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

På kurset er det fokus på «Trygghetssirkelen» som skal hjelpe foreldre til å se hvilke behov barna har for støtte fra sine foreldre, både når de har vanskelige følelser, men også når de utforsker verden. Det er videre et fokus på viktigheten av godt samspill mellom foreldre og barn, og dets betydning for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig. Kurset skal gi foreldre kunnskap og redskaper til å håndtere eventuelle vanskelige situasjoner som måtte oppstå.

COS-kurset vil riktignok gi foreldre god kunnskap og viktige redskaper de kan ta med seg videre, men altfor ofte ser vi at det tilbys kurs som ikke nødvendigvis er tilpasset den situasjonen familien er i. Selv om kurset i seg selv er bra, vil det derfor gi lite utbytte om det ikke er rett tiltak til rett tid. Det er derfor viktig at en både stiller spørsmål og krav til det tiltaket barnevernet ønsker å tilby. Bruk gjerne en advokat i ditt møte med barnevernet om dette.

Insa advokater kan bistå med råd og veiledning i forkant av møter med barnevernet, og vi kan være med i møtene hvis det er ønskelig. Kontakt oss gratis for en prat om saken din!

Bekymringsmelding til barnevernet etter hasjrøyking

Har noen sendt en bekymringsmelding til barnevernet fordi du har røyket hasj?

Har naboen tatt deg i å røyke hasjisj på en hjemmefest du har hatt, og sendt bekymringsmelding til barnevernet? Les mer om gangen i saken og våre tips til hvordan du skal forholde deg til barnevernet.

Første møte med barnevernet

Foreldre vil bli innkalt til møte med barneverntjenesten etter bekymringsmelding om bruk av narkotiske stoffer. Det følger av barnevernsloven at forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernsloven, er nok for å opprette undersøkelsessak. Bruk av narkotiske stoffer, som hasjisj, vil resultere i en undersøkelsessak.  

Har man forklaringsplikt i møte?

Som forelder har man ingen forklaringsplikt overfor barnevernet. Det anbefales imidlertid at man stiller i første møte med barnevernet. Ta heller med advokat, enn å ikke møte opp.

Hva skjer når barnevernet finner ut av at jeg har brukt hasj?

Barnevernet vil normalt be om at du avlegger cannabis- og urinprøve. THC-syre kan påvises i urin fra noen dager til tre måneder etter avsluttet cannabisbruk. Formålet med prøven er å finne ut av bruksmønsteret ditt.

Du er ikke forpliktet til å godta et slikt ønske fra barnevernet. Har du festrøyket, er det et tynt grunnlag for å be om cannabisprøve. I og med at tiltaket er å anse som særlig inngripende, må barneverntjenesten ha en sterk mistanke om rusmisbruk, dersom urinprøver skal kunne pålegges. Utfordre barnevernet dersom de stiller krav om cannabisprøve. Du må imidlertid vurdere helheten i bekymringen barnevernet har, før du avgjør om du skal si ja eller nei.

Hvor alvorlig er det at barnevernet har fått greie på at du har brukt hasj?

Alvorligheten avhenger av hvorvidt ditt hasjbruk har gått utover barna. Har du røyket en gang i blant, uten barnas tilstedeværelse, er vår erfaring at det sjelden resulterer i tiltak fra barnevernet. Dersom du bruker narkotika i stor grad og du anses som avhengig, vil det ofte bli ansett som misbruk. Slikt misbruk vil kunne lede til tiltak fra barnevernet.

Skal jeg akseptere å ha røyket hasj?

Dersom du aksepterer at du har brukt hasj, vil dette bli protokollert. Det kan være selvinkriminerende, da barnevernet kan velge å opplyse dette til politiet. Barnevernet melder normalt ikke enkelthendelser til politiet. Det er uansett dumt å tilbakeholde og lyve ombruk av hasj til barnevernet, dersom det er åpenlyst at du har brukt det. Det kan i så fall bli brukt mot deg. Bruk advokat til å lage en strategi rundt hva som skal kommuniseres og hvordan det skal kommuniseres.  

Kan barnevernet kreve samtale med barnet uten at foreldrene er tilstede?

Selv om foreldrene ikke har forklaringsplikt, har barnevernet rett til å ha samtale med barnet i enerom. Selv om du ikke har krav på det, kan du be om at en person du har tiltro til deltar i dette alenemøte, eller du kan be om at samtalen tas opp på bånd. 

Må jeg oppheve taushetsplikten?

Nei! Barnevernet har en praksis hvor de altfor ofte ber om opphevelse av taushetsplikt. Som forelder kan man føle seg presset til å si ja. En opphevelse av taushetsplikt fører ofte til at mange instanser, som skole og helseapparat, blir informert om at ditt barn er involvert i barnevernssaken. Det kan være veldig belastende. I saker hvor det er mistanke om hasj som enkelthendelse, ser ikke vi formålet med opphevelse av taushetsplikt. Derfor kan det være lurt å utfordre barnevernet før du signerer en slik erklæring. Med advokat tilstede vil man kunne vurdere behovet for en slik erklæring, og utfordre barnevernets ønske.

Har jeg krav på fri rettshjelp?

I undersøkelsessaker har du i utgangspunktet ikke krav på fri rettshjelp. Du kan imidlertid sette som krav for møte med barnevernet at de dekker dine advokatkostnader. Du risikerer at barnevernet setter i gang et stort maskineri om du ikke møter til avtalt. Sørg derfor for å møte barnevernet, uavhengig av om du har med advokat eller ikke. Insa advokater er tilgjengelig for en kort samtale på telefon, uten at det koster deg noe.

 

Hvem kan være fosterforeldre?
Kan besteforeldre, onkler, tanter og venner være fosterforeldre?

Når barnevernet fatter vedtak om omsorgsovertakelse, skal du bli hørt om valg av fosterhjem. Bruk advokat som kan sørge for at du blir hørt om ditt ønske om hvor barnet skal plasseres. Barnevernet pleier ofte å ikke følge ønske ditt, og plasserer barn hos helt ukjente mennesker selv om det finnes aktuelle alternativer i nær familie.

Kan nær familie vurderes som fosterhjem?

Ja, etter fosterhjemsforskriftens § 4 første annet ledd skal barneverntjenesten ”alltid” vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Videre skal din mening tas med i barneverntjenestens vurdering. Dersom din mening ikke er blitt hørt kan du klage barneverntjenesten inn for Sivilombudet.

Kan noen andre enn nær familie vurderes som fosterforelder?

Ja, også annen familie kan vurderes som fosterhjem.

Må det være en eller to fosterforeldre?

Etter fosterhjemsforskriften § 5 bør fosterhjemmet bestå av to fosterforeldre. Enslige foreldre kan velges dersom barneverntjenesten finner at dette vil være til det aktuelle barnets beste.

Dersom barnevernet nekter å plassere barnet der du ønsker, hva da?

Dersom barnevernet ikke ønsker å plassere barnet i fosterhjemmet du har foreslått, er det viktig at krav om bestemt fosterhjemsplassering blir brakt inn for barneverns- og helsenemnda. Nemnda kan vurdere hvorvidt de personene du har foreslått, egner seg som fosterforeldre.

Kravet om bestemt fosterhjem må fremmes og avgjøres i samme sak som saken om omsorgsovertakelse. Dersom nemnda ikke behandler denne saken, vil heller ikke tingretten gjøre dette. Sørg for å ha en advokat som kan denne prosessen, da det ofte skjer en glipp her.

Hva kreves av fosterforeldre?

Fosterhjemsforskriften angir generelle krav til fosterforeldre. Det fremgår at man som fosterforelder må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. En stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner. De må også ha økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse.

Disse kravene kan fravikes noe dersom det utvilsomt er til barnets beste å bli plassert i en bestemt familie eller nettverk. Utfordre barnevernet på dette før du slår deg til ro med barneverntjenestens valg!

Hva legges det ekstra stor vekt på ved fosterhjemsplassering i nær familie?

Barneverntjenesten vil måtte forsikre seg om at familien vil kunne takle dobbeltrollen og den mulige lojalitetskonflikten som ligger i å være både familie eller nært nettverk og fosterhjem.

Skal barnevernet sette inn hjelpetiltak som du ikke er enig i?

Skal det settes inn hjelpetiltak som du ikke er enig i?

Har barnevernet besluttet å sette inn hjelpetiltak, og du føler du ikke har noe valg? Vær skeptisk og still spørsmål! Ta med deg advokat i møtet hvor det besluttes hjelpetiltak. Det er ikke alltid hjelpetiltak er riktig, at det passer deg og din familie, eller at lovens vilkår er oppfylt. Du kan be barneverns- og helsenemnda vurdere hvorvidt det er riktig å pålegge tiltak.

Etter barnevernsloven § 2-1 skal barneverntjenesten snarest, og innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser.

Er hjelpetiltak frivillige? 

Hovedregelen er at hjelpetiltak etter § 3-1 skalvære frivillige. Det kan likevel besluttes at enkelte tiltak skal iverksettesved pålegg. Det vil si at foreldrene ikke kan motsette seg tiltaket. Veldigofte gir barnevernet inntrykk av at dersom du ikke aksepterer hjelpetiltak, såhar de intet valg utover å pålegge deg tiltaket. Vær kritisk og bring saken innfor fylkesnemnda om du er uenig.

Hva slags typer hjelpetiltak kan settes inn? 

Det skilles mellom kompenserende, kontrollerende, omsorgsendrende og foreldrestøttende tiltak.

Kompenserende tiltak

Målet med kompenserende tiltak er å avhjelpe familiens eller barnets omsorgssituasjon.

I tillegg til opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud, kan også opphold i besøkshjem eller avlastningstiltak, leksehjelp, fritidsaktiviteter, bruk av støttekontakt eller andre lignende tiltak være kompenserende. Tiltakene reduserer belastninger hos barnet, i tillegg til å sikre barnet stimulering og deltakelse i aktivitet.

Kontrollerende tiltak

Formålet med kontrolltiltak er å kontrollere at barn ikke utsettes for overgrep eller mishandling. Eksempler på slike tiltak kan være tilsyn, meldeplikt og urinprøver.

Omsorgsendrende tiltak

Målet med omsorgsendrende tiltak, er å gi foreldrene hjelp til å utføre omsorgsoppgavene på en måte som gir positiv utvikling for barnet. Slike type tiltak innebærer ulike former for foreldreveiledning, inkludert opphold i senter for foreldre og barn, og retter seg mot foreldrenes omsorgsevne. Eksempler på slike tiltak er opphold i familiesenter.

Foreldrestøttende tiltak uten barnets samtykke

Det kan også iverksettes foreldrestøttende tiltak for barn som har utvist alvorlige atferdsvansker. Målet er å redusere barnets atferdsvansker. Slike tiltak som ikke har samtykke, kan ikke opprettholdes i mer enn seks måneder.

Må foreldre stille opp i møtet med barnevernet og forklare seg? 

Nei, foreldre har ingen forklaringsplikt overfor barnevernet. Det anbefales imidlertid at du stiller opp i første møte med barnevernet. Ta heller med deg advokat, enn å ikke stille opp. Still krav om at barneverntjenesten skal dekke dine advokatutgifter om du skal stille i møtet med barnevernet. Du risikerer at barnevernet setter i gang et stort maskineri om du ikke møter til avtalt. Insa advokater er tilgjengelig for en prat dersom du lurer på noe, uten at det koster deg noe.  

Hvor lenge kan barnevernet pålegge slike tiltak? 

Tiltak kan fortsette i opptil ett år, regnet fra tidspunktet for da vedtaket ble fattet. Dette gjelder ikke pålegg om opphold i barnehage eller annet egnet dagtilbud. Disse tiltakene har ingen tidsbegrensning.

Hva gjør jeg om jeg ikke ønsker å akseptere tiltaket? 

Du bør kontakte advokat dersom det settes inn inngripende tiltak fra barneverntjenesten. Ikke godta tiltakene uten å ha forhørt deg med advokat. Dersom man ikke kommer til enighet skal saken sendes til barneverns- og helsenemnda. Det følger av barnevernsloven at nemnda kan treffe vedtak om pålegg av hjelpetiltak, uten at det avholdes forhandlingsmøte. Dette innebærer at saken avgjøres på bakgrunn av sakens dokumenter. Det er imidlertid mulig å kreve muntlig forhandlingsmøte av om det skal settes inn tiltak. 

Husk imidlertid at barnevernet, uten ditt samtykke, kan innhente dokumenter og opplysninger dersom det er en alvorlig sak.

Har jeg krav på fri rettshjelp? 

Man har i utgangspunktet ikke krav på fri rettshjelp ved frivillig hjelpetiltak. Det er kun ved pålegg av hjelpetiltak at man har krav på advokatbistand betalt av staten. Det anbefales imidlertid at man uansett ikke godtar hjelpetiltak uten å ha forhørt seg med advokat. Krev at barneverntjenesten skal dekke dine kostnader. Altfor ofte settes det inn hjelpetiltak uten at foreldrene utfordrer barneverntjenesten! Kontakt oss for gratis råd før møtet med barnevernet.

Investere i Pakistan?

Til tross for politiske uroligheter, finnes det store investeringsmuligheter i Pakistan. Med et innbyggertall på over 220 millioner mennesker, finnes det store markeder for ulike næringsvirksomheter som varehandel, restaurant- og hotellbransjen, fast eiendom, utdanningssektoren og helsesektoren mv.

Investorer fra utlandet som f.eks. Norge kan møte på ulike utfordringer i forbindelse med oppstart av næringsvirksomhet i Pakistan.

For det første skal virksomheten normalt drives gjennom et foretak. Det er flere forskjellige selskapsformer man kan velge mellom. Det vanlige er Private Limited Company. Denne selskapsformen er det nærmeste man kommer et norsk aksjeselskap. Selskapet skal registreres i henhold til pakistansk lovgivning og det kreves at man i denne forbindelse utarbeider og leverer inn Memorandum of Association og Articles og Association. I tillegg kreves det at selskapet har to «Directors». Når selskapet er registrert, opprettes det bankkonti og det skal engasjeres regnskapsfører.

Deretter må det innhentes nødvendige offentlige tillatelser for den aktuelle virksomheten. Skal man f.eks. starte en privat skole, må virksomheten søkes registrert ved utdanningsdepartementet. I den forbindelse kreves det følgende:

• Approved map of the school building

• An attested Affidavit showing name of school, level, owner’s name

• Copy of Rent deed / Ownership deed

• Printed Prospectus and Admission Form

• Teachers Appointment order and their Testimonials

• Building Fitness Certificate from registered engineer or registered architect

• Hygienic Condition Certificate from DHO, Health Department

• Rules & Regulations of the Institution

• Memorandum of the Association in case of Registered Body

• Registration Certificate in case of NGO / Association / Body / Registered by Authority Joint Stock / Social Welfare Department

Tilsvarende kan det være nødvendig å registrere andre typer virksomheter.

Insa advokater bistår klienter med å registrere selskap, søke om nødvendige tillatelser, registrere virksomheter og innhente nødvendig dokumentasjon og sertifikater. I tillegg bistår vi investorer med skattemessige forhold og markedsføring.

Overføring av penger fra Pakistan til Norge - den praktiske prosessen

Insa advokater har den senere tid bistått norsk-pakistanere som ønsker å selge sine eiendommer i Pakistan og ta med pengene tilbake til Norge.

Vi har i denne sammenheng bistått klienter med følgende:

 • Salg av eiendom
 • Utforming av avtaler og gjennomføring av oppgjør
 • Overføring av penger til Norge
 • Innberetning av formue til skatteetaten/søke skatteamnesti

For de som har tilbrakt store deler av livet i Norge, kan denne typen prosesser i Pakistan fremstå som svært kronglete og vanskelige. Derfor kan det være ønskelig for mange å overlate ansvaret for hele prosessen til en profesjonell aktør med base i Oslo. Vi kan i så fall bistå med alt fra markedsføring og salg av eiendommen til pengene er på deres konto i Norge.

Ved utforming av salgsavtaler og skjøte er det viktig å huske på at pengene skal overføres til Norge. Ved overføring vil det være nødvendig å dokumentere hvor pengene kommer fra og hvorfor de skal skal sendes ut av landet.

I forbindelse med oppgjøret er det ryddig å motta pengene på konto i Pakistan. Ved overføring til Norge vil man normalt møte på en del utfordringer. Vår erfaring er at de lokale bankene normalt avfeier en anmodning om overføring av penger til utlandet, ved å si at dette kun er mulig i forbindelse med studier eller for behandling av sykdom. Selv om det er inngripende restriksjoner knyttet til pengetransaksjoner til utlandet, er det likevel mulig på lovlig vis å overføre penger til utlandet. Det kreves at det sendes en søknad til the State bank for å søke om tillatelse til å overføre pengene først. En slik søknad må sendes via en bank eller valutaselskap.

Ved valg av valutaselskap legger vi vekt på hvor mye penger vi kan overføre, hvor fort overføringen kan skje og hvor store gebyrer valutaselskapet har. Våre klienter har vært fornøyde med det selskapet vi bruker.

Noen av personene som har formue i Pakistan, har ikke innberettet denne til skatteetaten. Dette kan de fremdeles gjøre uten å risikere sanksjoner, dersom vilkårene for skatteamnesti er tilstede.

Har du spørsmål eller trenger hjelp i forbindelse med overføring av formuer fra Pakistan til Norge? Kontakt oss, så finner vi ut av veien videre sammen.

Dekker innboforsikringen din advokatutgifter ved tvist med selger av boligen?

Har du kjøpt et hus med mangler, og ønsker å rette et reklamasjonskrav mot selger? Å kjøpe en bolig er en av de viktigste investeringene de fleste av oss noensinne vil gjøre. Derfor er det avgjørend eat boligen oppfyller forventningene våre og er i den tilstanden vi forventer.

Dersom du som kjøper oppdager mangler ved boligen etter kjøpet, kan det være lurt å kontakte en advokat for veiledning i en reklamasjonsprosess. Dersom du har en innboforsikring, dekker den sannsynligvis utgifter til en advokat med inntil kr. 100 000. Forsikringstaker må som regel kun betale en egenandel på opp mellom kr 2000-5000, samt 20 prosent av de utgifter som påløper utover egenandelen. Forsikringsselskapet dekker altså brorparten av advokatutgiftene. Terskelen for å kontakte en advokat bør derfor ikke være høy, og spesielt ikke fordi en frykter høye advokatkostnader.

Eksempel: dersom totale advokatkostnader er kr 60 000 og egenandelen er kr 2 000, må du i tillegg til de kr 2 000, betale 20 % av kr 58 000 (kr 60 000-kr 2 000). I dette tilfellet må du altså betale totalt kr 13 600 selv. Med andre ord: innboforsikringen din dekker potensielt store deler av utgiftene til advokat.

Forsikringsselskapet kan også dekke utgifter i forbindelse med utarbeidelse av en takstrapport eller sakkyndigerklæring.

Forsikringsavtalen regulerer hvilke vilkår som må oppfylles for å få rettshjelpsdekning gjennom innboforsikringen. Som hovedregel innvilges rettshjelp fra det tidspunktet det foreligger en tvist. En tvist oppstår dersom du fremmer et krav og motparten avslår, altså på det tidspunktet uenigheten oppstår. Manglende svar fra motparten (passivitet) kan også medføre at tvist foreligger i forsikringsrettslig stand.

OBS: Forsikringsavtalen må være inngått før tvisten oppstår. Dersom forsikringen ble tegnet etter at tvisten oppstod, vil forsikringen sannsynligvis avslå rettshjelpsdekning.

Det er videre greit å vite at forsikringen som hovedregel ikke dekker utgifter større enn den økonomiske interessen i saken.

Har du spørsmål eller trenger hjelp med saken din, book en gratis konsultasjon med oss her.

Ingen resultater

Prøv et annet søkeord

Vil du ikke gå glipp av noe?

Få ukentlige oppdateringer om de nyeste designhistoriene, casestudiene og tipsene rett i postkassen din.

Epost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp