Personvern- og cookieserklæring

Denne personvern- og cookieserklæringen omhandler hvordan Insa advokater behandler
personopplysninger og benytter cookies på sitt nettsted.
Alt innhold som publiseres på våre nettsider tilhører Insa advokater. Republisering er ikke lov,
med mindre det er gitt skriftlig tillatelse til dette. Ved å bruke våre nettsider, og som klient av Insa
advokater, samtykker du til behandling av personopplysninger i henhold til denne erklæringen.

Behandling av personopplysninger i Insa advokater


Når du er i kontakt med oss, for eksempel som privatklient eller som kontaktperson hos en
selskapsklient, behandler Insa advokater AS personopplysninger om deg. Nedenfor finner du
derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og hvilke
rettigheter du har knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler, er Insa advokater ved daglig leder
Farooq Ansari. Kontaktinformasjonen til Insa advokater er:

    - Adresse: Karvesvingen 5, 0579
    - E-post: kontakt@insa.no/ansari@insa.no
    - Telefon: 21 09 02 02
    - Organisasjonsnr.: 922694117

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn


Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og
hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene
angitt her:

1. Etablering av klientforhold og administrasjon av klientforholdet. Det behandles i
denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger
mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er
nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og
GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget
interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning
til selskapsklienter. I tillegg er Insa advokater AS pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse
med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 (2) nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og
behandler da etter GDPR artikkel 6 (1) c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en
rettslig forpliktelse).

2. Sakshåndtering. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er
nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR
artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den
registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er
nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for
selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter.

3. Informasjon om motparter og andre tredjeparter. Det behandles i denne forbindelse
personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen

skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål
knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å
løse innkomne saker mest mulig effektivt i samsvar med kommersielle hensyn og god
advokatskikk. Ved behandling av særlige kategorier av opplysninger har behandlingen
rettslig grunnlag i GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare
rettskrav).

4. Straffedommer og lovovertredelser. Det behandles i denne forbindelse
personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen
skjer på grunnlag av GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller
forsvare rettskrav), samt en systembetraktning av straffeprosessloven og reglene for god
advokatskikk punkt 2.3.

5. Lagring/oppbevaring av saksdokumenter. Det behandles i denne forbindelse
personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen
skjer på grunnlag av rettslige forpliktelse til arkivering av pågående og avsluttede saker.

6. Fakturering. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og
betalingsinformasjon.
Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b
(behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for
privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål
knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter.

7. Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjonom vår
virksomhet.
I denne sammenheng behandles navn og e-postadresse. Behandlingen
skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter
markedsføringsloven § 15 som regel privatklient eller kontaktperson hos en
virksomhetsklient.

8. Informasjon om potensielle klienter. I denne forbindelse behandles
kontaktinformasjon.
Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f
(behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det
slik at behandlingen er nødvendig for å ivareta kommersielle hensyn ved vår virksomhet.

9. Kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker).
Personopplysninger som behandles i denne sammenheng er personopplysninger som er
nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR
artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget
interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å interne
læringsprosesser og for å arbeide mer effektivt.

10. Rekruttering. I denne sammenheng behandles CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser
fra referanser, interne vurderinger/intervjureferater, eventuelt personlighetstester og
evnetester. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en avtale med den
som søker stilling hos oss, dvs. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. Dersom vi beholder
søknadsdokumentasjon etter en rekrutteringsprosess er avsluttet skjer dette på grunnlag
av samtykke fra den som søker stillingen, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a.

11. Sikkerhet.
I denne forbindelse behandles logger på servere, avdekking, oppklaring og
oppfølgning av sikkerhetshendelser mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR
artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget
interesse). Vi har vurdert det slik at denne behandlingen er nødvendig for å ivareta
informasjonssikkerhet og hindre uautorisert utlevering av personopplysninger.


12. Cookies, statistikkverktøy og webanalyse. Innsamlede opplysninger vil kunne bli brukt
til statistikk, drift, vedlikehold og forbedring av våre nettsider. In Solidum Advokatfirma
bruker Google Analytics for å samle inn og analysere informasjon om hvordan
besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies). I
tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet, men
vi har ikke tilgang til personopplysninger eller kan knytte handlinger på nettstedet til
enkelte personer. Du kan imidlertid i din nettleser blokkere og slette cookies. Våre
underleverandører i forbindelse med drift av våre nettsider, webanalyse samt
markedsføringstiltak er:

- Optiflow AS
- Microsoft
- Avant IT


Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer eller overfører ikke personopplysningene dine videre til andre, med mindre det
foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være
rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller
offentlige organer.

Insa advokater AS bruker videre databehandlere til å behandle personopplysninger på våre
vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av
behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

- Optiflow AS
- Microsoft
- Avant IT


All behandling av personopplysninger som vi foretar, skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål
personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi
behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.
Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, slettes når avtalen er oppfylt
og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som vi behandler for
å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det.
Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsregler.
I tabellen under er en oversikt over hvor lenge vi behandler personopplysninger for ulike formål:

Formål
Lagringstid
Klientadministrasjon
Opptil 10 år etter avslutning av siste sak
Lagring/oppbevaring av saksdokumenter
Opptil 10 år etter avslutning av siste sak
Faktureringsinformasjon
Opptil 5 år etter utløpet av det regnskapsårfakturering ble foretatt
Informasjon om potensielle klienter
Opptil 5 måneder
Kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker).
Opptil 10 år
Rekruttering
Opptil 3 måneder etter utløpt søknadsfrist.
Ved samtykke fra søkeren lagrer vi CV,
søknad, attester og vitnemål i opptil 2 år for
bruk i nye, relevante stillingsutlysninger.
Sikkerhetslogger
Opptil 1 år
Sikkerhetskopier (backup)
Opptil 3 år

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg.
Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot
behandlingen. Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettside:
www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på
din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte
identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor
oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og
ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har
beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til
Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:
www.datatilsynet.no.

Endringer
Hvis det skulle skje endringer i våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av
personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine
kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. I tillegg vil oppdatert
informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Vil du
ta en prat?

Ta kontakt, så finner vi ut av hva du trenger hjelp til, helt gratis!

Kontakt oss
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp