Litt om oss

Juss kan ofte bli litt komplisert og byråkratisk - men må det være slik? Vi tror ikke det, og reisen vår startet med en stor ambisjon:

Vi skal gjøre juss lettere tilgjengelig for de som virkelig trenger det!

Navnet Insa er inspirert av de arabiske ordene «Insaf» som betyr rettferdighet, «Insan» som betyr menneske og «Insaniyat» som betyr medmenneskelighet. Dette ble selve grunnpilaren for eksistensen vår:

Menneskene i sentrum og rettferdigheten folk fortjener.

Vår misjon er å gjøre advokathjelp enkelt.

Det skal være enkelt å komme til oss.
Det skal være enkelt å få hjelp.
Det skal være enkelt å forstå oss.
Det skal være enkelt å vite hva du betaler for.

Velkommen til Insa advokater!

Vi gjør det enklere

Verdens beste arbeidsplass

Vi sier ikke at vi er der enda, men vi har et stort ønske om å være verdens beste arbeidsplass for våre medarbeidere!

For å komme oss dit har vi laget noen grunnregler:

  • Vi er først og fremst mennesker! Derfor er vi oppriktig opptatt av å ha en sunn balanse mellom jobb og livet utenfor.
  • Vi skal ha det gøy på jobb, både faglig og sosialt! Advokater må slett ikke være alvorlige hele tiden – hos oss sitter både snippen og smilet løst.
  • Vi har goder som gir trivsel på jobb og balanse i hverdagen:
    6 uker ferie, fleksible avspaserings- og overtidsordninger, god mat og sosiale samlinger, for å nevne noe.
  • Vi legger til rette for at våre folk kan gjøre mest av det de er best på: Hjelpe mennesker.  

Er vi inne på noe? Kanskje du har noen flere forslag? Ta dem gjerne med til en prat!

Slik funker det

Fortell oss hva som skjer!

Book en gratis videokonsultasjon med oss her.

Få tilbud med makspris!

Vi sender deg et uforpliktende tilbud, alltid med en makspris. Vurder det i fred og ro. Takk ja eller nei; vi lover at vi forblir venner uansett. 

Høres det bra ut?

Signer enkelt med BankID – og vi er i gang! 

Praktisk info


Karvesvingen 5
0579 Oslo, Norge

Organisasjonsnummer: 922 694 117
Faktura sendes til: insa@millor.no

E-post: kontakt@insa.no
Tlf: 21 09 02 02

Artikler

Dekker innboforsikringen din advokatutgifter ved tvist med selger av boligen?

Har du kjøpt et hus med mangler, og ønsker å rette et reklamasjonskrav mot selger? Å kjøpe en bolig er en av de viktigste investeringene de fleste av oss noensinne vil gjøre. Derfor er det avgjørend eat boligen oppfyller forventningene våre og er i den tilstanden vi forventer.

Dersom du som kjøper oppdager mangler ved boligen etter kjøpet, kan det være lurt å kontakte en advokat for veiledning i en reklamasjonsprosess. Dersom du har en innboforsikring, dekker den sannsynligvis utgifter til en advokat med inntil kr. 100 000. Forsikringstaker må som regel kun betale en egenandel på opp mellom kr 2000-5000, samt 20 prosent av de utgifter som påløper utover egenandelen. Forsikringsselskapet dekker altså brorparten av advokatutgiftene. Terskelen for å kontakte en advokat bør derfor ikke være høy, og spesielt ikke fordi en frykter høye advokatkostnader.

Eksempel: dersom totale advokatkostnader er kr 60 000 og egenandelen er kr 2 000, må du i tillegg til de kr 2 000, betale 20 % av kr 58 000 (kr 60 000-kr 2 000). I dette tilfellet må du altså betale totalt kr 13 600 selv. Med andre ord: innboforsikringen din dekker potensielt store deler av utgiftene til advokat.

Forsikringsselskapet kan også dekke utgifter i forbindelse med utarbeidelse av en takstrapport eller sakkyndigerklæring.

Forsikringsavtalen regulerer hvilke vilkår som må oppfylles for å få rettshjelpsdekning gjennom innboforsikringen. Som hovedregel innvilges rettshjelp fra det tidspunktet det foreligger en tvist. En tvist oppstår dersom du fremmer et krav og motparten avslår, altså på det tidspunktet uenigheten oppstår. Manglende svar fra motparten (passivitet) kan også medføre at tvist foreligger i forsikringsrettslig stand.

OBS: Forsikringsavtalen må være inngått før tvisten oppstår. Dersom forsikringen ble tegnet etter at tvisten oppstod, vil forsikringen sannsynligvis avslå rettshjelpsdekning.

Det er videre greit å vite at forsikringen som hovedregel ikke dekker utgifter større enn den økonomiske interessen i saken.

Har du spørsmål eller trenger hjelp med saken din, book en gratis konsultasjon med oss her.

Krav om tilbakeføring etter barnevernsloven § 5-7

KRAV OM TILBAKEFØRING ETTER BARNEVERNSLOVEN § 5-7

Etter barnevernsloven § 5-7 har foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn, mulighet til å fremme krav om at vedtaket skal oppheves; med andre ord: kreve at de får tilbake omsorgen for barna sine.

I henhold til loven er myndighetene pliktige til å oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse så snart det er «overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg». Denne plikten er i samsvar med EMK art. 8 nr. 2 som krever at kun nødvendige inngrep kan legitimeres.

Selv om sannsynlighetskravet er oppfylt, fremgår det imidlertid av loven at tilbakeføring likevel ikke skal skje dersom barnet “har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at flytting kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet”. Med «alvorlige problemer» menes at tilpasningsproblemer ved en tilbakeføring må være av en viss styrke, og noe utover det som vil være normalt ved en tilbakeføring.

Tilbakeføringsspørsmålet skal behandles overfor den, eller de, av foreldrene som har omsorgen for barnet etter barnelovens regler, og kravet kan fremmes såfremt saken ikke har vært behandlet de siste tolv månedene.

Av hensyn til å skape ro og stabilitet for barnet, inneholder loven en viktig skranke for retten til å kreve prøving av tilbakeføringsspørsmålet mer enn én gang. Dersom Barneverns- og helsenemnda eller domstolene har bestemt at barnet ikke skal tilbakeføres fordi det kan føre til alvorlige problemer for barnet å bli flyttet tilbake, kan man ikke prøve spørsmålet på nytt i nemnda eller domstolene med mindre det finner sted «vesentlige endringer i barnets situasjon». En vesentlig endring kan eksempelvis være at fosterhjemmet sier opp sin avtale.

Som vanlig skal barnets mening tillegges vekt i slike saker, men i en tilbakeføringssak har også fosterforeldrene rett til å uttale seg.

Har jeg krav på fri rettshjelp? 

Du har krav på fri rettshjelp dersom nemnda eller retten skal behandle din sak om tilbakeføring.  

Du kan ta kontakt med Insa advokater hvis du har spørsmål, uten at det koster deg noe. 

Overføre penger til Norge etter eiendomssalg i Pakistan?

LES OM VÅRE RÅD I FORBINDELSE MED SALG AV EIENDOM I PAKISTAN

Vår erfaring er at mange norsk-pakistanere eier eiendom i Pakistan, som ikke er rapportert til norske skattemyndigheter fordi man er redd for å bli beskattet. Det er imidlertid ingen grunn til å være redd for å melde ifra om din eiendom i Pakistan til skattemyndighetene. Det er en myte at du blir hardt beskattet for verdier i utlandet. Det er heller ikke automatisk skatteplikt for eiendom du eier i Pakistan.

I denne artikkelen gis informasjon og konkrete råd om hvordan dere skal gå frem dersom dere ønsker å overføre penger fra Pakistan til Norge etter eiendomssalg.

Skal eiendom jeg eier i Pakistan rapporteres til norske skattemyndigheter?

Ja, absolutt all eiendom du eier i Pakistan skal meldes til skattemyndighetene. Innrapporteringen skjer gjennom skattemeldingen din. Rapporteringsplikten gjelder de som anses som skattemessig bosatt i Norge. At du rapporterer til skattemyndighetene om din eiendom i Pakistan, betyr ikke nødvendigvis at du har skatteplikt.

Jeg har fått eiendommen i forbindelse med arveoppgjør. Er jeg fortsatt pliktig til å melde fra om eiendommen?

Du har plikt til å rapportere om eiendommen, uavhengig av om du har kjøpt, arvet eller på annen måte blitt eier av eiendommen. Hvorvidt du skal skatte av eiendommen i Norge, må vurderes konkret. Har du arvet eiendommen, legges arvetidspunktet til grunn for når du ble eier. Dersom det er en pågående arvekonflikt, vil formuen din kun være lik din andel av dødsboet inntil arveoppgjøret er endelig.

Hvilken verdi for eiendommen skal fastsettes i skattemelding?

For eiendommer som tidligere ikke har fått fastsatt en formuesverdi etter norske regler, settes formuesverdien til maksimalt 30 prosent av markedsverdi i utlandet. Be en megler i området om å gi deg en verdivurdering av eiendommen, i den grad det er mulig. Insa advokater kan sette deg i kontakt med de riktige aktørene i Pakistan dersom du ønsker det.

Hva må jeg betale dersom jeg rapporterer til norske skattemyndigheter?

I 1986 inngikk Norge og Pakistan en skatteavtale som blant annet skal sørge for at man unngår dobbeltbeskatning. Det innebærer at dersom du eksempelvis har betalt skatt på utleie av eiendommen i Pakistan, skal du ikke betale skatt for det i Norge. Det samme gjelder hvis du har betalt skatt på gevinst ved salg av eiendommen i Pakistan. Verdien av eiendommen skal imidlertid inngå i beregningen av din formue i Norge. Dette må du betale formuesskatt for hvis formuen er stor nok.

Hva skjer dersom eiendommen blir rapportert i Norge?

Hvis det viser seg at du skulle ha betalt formuesskatt i Norge eller betalt mer formuesskatt enn du allerede gjør, kan du be om frivillig retting (såkalt skatteamnesti). I 2023 betaler ektefeller som har formue på under kr 20 millioner, kun 1 % formuesskatt på nettoformue over kr 3,4 millioner. Enslige med formue under kr 20 millioner, betaler 1 % på nettoformue over kr. 1,7 millioner.  

Hvorvidt din eiendom i Pakistan resulterer i økt formuesskatt, må vurderes konkret. Søker du om frivillig retting, risikerer du å betale forsinkelsesrenter og formuesskatt for perioden du skulle ha betalt skatt.

Hvilke dokumenter og opplysninger trenger jeg hvis eiendommen skal rapporteres i Norge?

Forhold som er viktig å få klarhet i: Hvor lenge har du eid eiendommen? Er eiendommen utleid? Betales det skatt på eventuelle leieinntekter? Hva er eiendommens verdi?

Er det skatt på salg av eiendom i Pakistan?

Det følger av skatteavtalen mellom Norge og Pakistan at dersom du har betalt skatt på gevinst ved salget av eiendom i Pakistan, skal du ikke betale skatt for det i Norge. Hvis du har solgt fritidsboligen din i Pakistan, og salget har utløst gevinstbeskatning i Pakistan, skal det altså ikke betales skatt for eiendommen i Norge.

Dersom det ikke er betalt skatt på gevinst av fritidseiendom i utlandet, så er salget skattefritt i Norge dersom du har:

  • eid eiendommen i minst fem år, og
  • du har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene før salget skjer.

Jeg vil overføre pengene til Norge. Kan jeg gjøre det?

Ja, det er helt uproblematisk å overføre penger fra Pakistan til Norge. Sørg for at skatteforholdene dine i Norge er i orden før du overfører pengene hit.

Les mer om norsk-pakistaneres plikt til å rapportere om sine formuesforhold i Norge her.

Flere artikler

Vil du
ta en prat?

Ta kontakt, så finner vi ut av hva du trenger hjelp til, helt gratis!

Kontakt oss
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp