Trenger du hjelp i din barnefordelingssak?

Uenige om hvor barna skal bo?

Er det spørsmål om hvor barna skal bo etter et samlivsbrudd, eller hvor mye hver av dere har rett til å se dem?

Vi har lang erfaring med å hjelpe i saker om foreldreansvar, samvær og bosted for barn. Sammen finner vi løsninger som bidrar til en trygg og stabil situasjon for deg og familien din - og som er til barnets beste.

I tillegg til juridisk rådgivning og representasjon i retten, tilbyr vi støtte, råd og veiledning gjennom hele prosessen. Vi hjelper deg med å forstå dine rettigheter og plikter, og i fellesskap finner vi ut hvordan vi løser situasjonen best.

Våre tjenester under Barnefordeling

No items found.

Ofte stilte spørsmål om Barnefordeling

Hva er barnefordeling?

Barnefordeling er en prosess der foreldre som går gjennom samlivsbrudd blir enige om fordeling av foreldreansvar, bosted og samvær for deres fellesbarn. Målet er å finne løsninger som ivaretar barnets interesser og sikrer en trygg og stabil oppvekst.

Hvordan avgjøres bosted og samvær for barnet?

Bosted og samvær for barnet blir ofte avgjort gjennom avtaler mellom foreldrene. Vi oppfordrer alltid foreldrene til å prøve å løse saken seg imellom. Hvis foreldrene ikke klarer å bli enige, kan de søke hjelp fra familievernkontoret for mekling eller bringe saken for retten. Retten vil da ta en avgjørelse basert på det de anser som barnets beste.

Hva betyr det at barnets beste skal ivaretas?

Barnets beste er et grunnleggende prinsipp i barnefordelingssaker. Det innebærer at alle avgjørelser og avtaler som berører barnet skal være basert på hva som er best for barnets utvikling, trygghet og velferd. Det tas hensyn til barnets alder, behov og tilknytning til foreldre og søsken. Det tas også hensyn til barnets eget ønske, avhengig av alder og modenhet.

Hva er foreldreansvar, og hvordan avgjøres det?

Foreldreansvar innebærer retten og plikten til å ta viktige beslutninger for barnet, som for eksempel valg av skole, medisinsk behandling og religiøs opplæring. Ved skilsmisse eller samlivsbrudd vil foreldre normalt beholde felles foreldreansvar, med mindre det foreligger særlige grunner for at kun én av foreldrene skal ha foreldreansvaret.

Hvordan kan Insa advokater hjelpe meg i en barnefordelingssak?

Insa advokater kan bistå deg i barnefordelingssaken din gjennom å gi juridiske råd, forhandle på dine vegne og representere deg i retten om nødvendig. Vi jobber for å finne løsninger som ivaretar barnets beste, og hjelper deg med å forstå dine rettigheter og plikter som forelder.

Hva er mekling, og hvordan fungerer det i barnefordelingssaker?

Mekling er en prosess der en nøytral mekler hjelper foreldre med å bli enige i spørsmål om foreldreansvar, bosted og samvær. Mekling er et frivillig alternativ til rettslige prosesser, og kan bidra til at konfliktene mellom foreldrene blir mindre. Mekling tilbys ofte gjennom familievernkontoret eller gjennom private meklingsordninger. Meklerens rolle er å veilede og støtte foreldrene i å finne løsninger som er til beste for barnet.

Hva koster det?

Vi har gjort det så enkelt som mulig. Målet vårt er at du skal vite nøyaktig hvilken hjelp du får, til en pris du forstår.

Vi har prisgaranti i alle oppdragene våre. Det betyr at du får en makspris i tilbudet, og prisgarantien innebærer at den oppgitte maksprisen er den prisen du maksimalt skal betale for oppdraget. Du skal aldri betale mer enn prisen som står i tilbudet.

I tillegg har vi en fast timepris som gjelder for alle: kr 2000.

Timeprisen er inkludert mva for private, og ekskludert mva for næringsdrivende.

Artikler

Barnets rett til å uttale seg i sin egen sak

Barn har rett til å uttale seg og medvirke i enhver sak som gjelder dem. Denne retten er en menneskerettighet som er nedfelt i både Grunnloven § 104, Barnekonvensjonen artikkel 12 og barnevernsloven § 1-4. I barnevernssaker er barnas synspunkter og meninger et viktig grunnlag for både barneverntjenestens, barneverns- og helsenemndas og domstolenes beslutninger. Videre ivaretar denne retten respekt for barnets integritet og verdighet.

Følgende fremgår av barnevernsloven § 1-4:

Et barn som er i stand til å danne seg egne meninger, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter denne loven. Barn har rett til å uttale seg til barnevernet uavhengig av foreldrenes samtykke, og uten at foreldrene informeres om samtalen på forhånd. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine meninger. Barnet skal bli lyttet til, og barnets meninger skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet.

I henhold til forarbeidene har barnet en selvstendig og ubetinget rett, men ikke en plikt, til å medvirke. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon, og har rett til fritt å gi uttrykk for sine meninger.

Videre følger det av forarbeidene at det er opp til det organet som skal treffe avgjørelsen, å påse at barnet har fått informasjon om uttalelsesretten og at vedkommende barn faktisk får anledning til å uttale seg. Det er det samme organet som har ansvaret for å vurdere hvordan en slik samtale skal foregå og tilrettelegges. Det kan oppnevnes en talsperson, men barnet kan også uttale seg for nemnda, dommer eller en sakkyndig som eventuelt er engasjert i saken.

Ifølge loven skal barnets mening tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

Det er en saksbehandlingsfeil dersom barnet ikke får anledning til å bli hørt, og denne feilen kan føre til at en rettslig avgjørelse blir opphevet.

Det følger av barnevernsloven § 12-3 at dersom barnet har fylt 15 år, og forstår hva saken gjelder, kan vedkommende opptre som part i saken og med det gjøre partsrettigheter gjeldende. Dersom hensynet til barnet tilsier det, kan nemnda også innvilge et barn under 15 år partsrettigheter.

I saker som gjelder barn med atferdsvansker eller tiltak for barn som kan være utsatt for menneskehandel, skal barnet alltid regnes som part.

Har jeg krav på fri rettshjelp? 

Du har krav på fri rettshjelp dersom nemnda eller retten skal behandle din barnevernssak.   

 

Flere artikler

Slik funker det

Fortell oss hva som skjer

Book en gratis videokonsultasjon med oss her.

Tilbud med prisgaranti

Vi sender deg et uforpliktende tilbud, alltid med en prisgaranti. Vurder det i fred og ro. Takk ja eller nei; vi forblir venner uansett.  

Høres det bra ut?

Signer enkelt med BankID - og vi er i gang!

Kontakt oss

Book gratis møte

Send oss en henvendelse

Navn
Telefon
Epost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp