For barnets beste!

barn bygger tårn, barn leker med klosser

Er du part i en barnevernssak?

Situasjoner som involverer barnevernet kan være svært krevende, både rettslig og følelsesmessig.

Vi hjelper både foreldre og barn med partsrettigheter, og har mye erfaring med å hjelpe familier over hele landet.

Hos oss får du råd og hjelp, og vi følger deg tett opp gjennom hele prosessen. Det er viktig for oss at du føler deg sett og hørt, og at du er trygg på at dine interesser blir godt ivaretatt.

Vårt mål i alle barnesaker er å sikre barnets beste og få til et samarbeid mellom de involverte. Vi vet at hver sak er helt spesiell, og derfor lager vi en handlingsplan som er nøye tilpasset din situasjon og ditt behov.

Kontakt oss for en samtale med en av våre erfarne barnevernsadvokater. Det er helt gratis!

Våre tjenester under Barnevern

No items found.

Ofte stilte spørsmål om Barnevern

Noen har sendt en bekymringsmelding til barnevernet. Hva skjer nå?

Barnevernet har plikt til å undersøke bekymringsmeldinger de mottar. I de fleste tilfellene blir saken undersøkt og avsluttet etter tre måneder. Som forelder blir du kalt inn til  et møte, slik at du kan forklare deg om innholdet i bekymringsmeldingen.

Har du spørsmål, eller trenger du hjelp til å ordlegge deg på en god og tydelig måte overfor barnevernet? Kontakt oss for en gratis samtale i forkant av møtet!

Har barneverntjenesten rett til å snakke med mitt barn uten at jeg er til stede?

Ja. Barneverntjenesten, og sakkyndige som har blitt engasjert av dem, kan kreve å få snakke med barnet i enerom. Det er bestemt av barneverntjenesteloven. Spør likevel alltid om du selv, eller noen i nær familie, kan være til stede under samtalen. 

Kan barnet ta med en tillitsperson i møte med barneverntjenesten?

Ja. Barnet har krav på å få ha med seg en tillitsperson i alle samtaler med  barneverntjenesten.

Kan barn si sin mening?

Ja. Alle barn har rett til å si sin mening, og meningen skal bli tatt på alvor. Barnevernsloven sier at barnet skal bli lyttet til, og barnets meninger skal legges vekt på etter barnets alder og modenhet.

Partsrettigheter til barn

Dersom barnet har fylt 15 år, kan det være part i saken. Det betyr at barnet kan få tilgang til saksdokumentene og bli med under behandlingen av saken i fylkesnemnda og i domstolene, sammen med en advokat.

Representerer dere barn i fylkesnemnda?

Ja! Vi kan helpe deg som er barn med å få partsrettigheter i tvilstilfeller, og vi kan være din advokat i fylkesnemnda og domstolene. Barnets beste er alltid det viktigste i en barnevernssak, og en advokat fra oss vil være en trygg og støttende talsperson for deg i din barnevernssak.

Barnevernet har fattet et akuttvedtak. Hva gjør jeg?

Du kan klage på et akuttvedtak til fylkesnemnda, og eventuelt senere til domstolene. Bistand i forbindelse med denne prosessen er gratis. Ta kontakt med oss for veiledning.

Trenger du advokat i møte med barnevernet?

I mange tilfeller setter barnevernet i gang en undersøkelsessak uten først å gjøre en vurdering av seriøsiteten og alvorlighetsgraden i bekymringsmeldingen. For å opprette en undersøkelsessak må det, ifølge barnevernloven, foreligge forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Regelen blir sjelden fulgt opp i praksis. Dette er noe en advokat kan utfordre barnevernet på.

Husk at det er viktig å være trygg i møte med  barnevernet. Er saken alvorlig, eller du føler deg utrygg, så bør du ha med deg en advokat. Forbered deg godt, og lag en plan for hva du  ønsker å kommunisere i møte med barnevernet. Husk at du kan kontakte oss for veiledning i saken din, helt gratis!

Vil det skade min sak om jeg har med advokat?

Nei. Det vil aldri bli brukt mot deg at du stiller med advokat i møte med  barnevernet. Etter forvaltningsloven har du rett til å ha med deg advokat i  møte med barnevernet. Det er ditt valg. Kontakt oss gratisk hvis du lurer på om du trenger en advokat i ditt tilfelle.

Må foreldre stille opp i møtet med barnevernet og forklare seg?

Nei. Foreldre har ingen forklaringsplikt overfor barnevernet, men vi anbefaler at du stiller opp i det første møte med barnevernet. Du risikerer at barnevernet setter i gang et stort maskineri om du ikke møter til avtalen. Ta heller med deg en advokat enn å utebli, og krev at barneverntjenesten skal dekke dine advokatutgifter hvis du skal stille i møtet. Vi i Insa advokater er tilgjengelig for samtale på telefon, uten at  det koster deg noe.  

Må jeg oppheve taushetsplikten?

Nei! Barnevernet ber altfor ofte om opphevelse av taushetsplikt. Som forelder kan du føle deg presset til å si ja. En opphevelse av taushetsplikten fører ofte til at mange instanser, som skole og helseapparat,  blir informert om at ditt barn er involvert i en barnevernssak. Det kan være  veldig belastende.

Derfor kan det være lurt å utfordre barnevernet før du signerer en slik erklæring om opphevelse av taushetsplikt. Med en advokat til stede vil behovet for en slik erklæring bli vurdert, og barnevernets ønske blir utfordret. Hovedregelen i de fleste tilfeller er at du ikke bør skrive under, men heller gi barnevernet tilgang til de opplysningene de trenger. Barnevernet trenger normalt ikke innsyn i din legejournal de siste ti årene.

Husk  imidlertid at barnevernet, uten ditt samtykke, kan innhente dokumenter og opplysninger dersom det er en alvorlig sak.

Har jeg krav på fri rettshjelp?

I undersøkelsessaker har du i utgangspunktet ikke krav på fri rettshjelp, men du kan sette som et krav at barnevernet dekker dine advokatkostnader hvis du skal stille i møte.

Du har krav på fri rettshjelp hvis det blir en akuttplassering eller omsorgsovertakelse av ditt barn.  

Hva koster det?

Vi har gjort det så enkelt som mulig. Målet vårt er at du skal vite nøyaktig hvilken hjelp du får, til en pris du forstår.

Du skal alltid få en makspris av oss. Det betyr at du aldri skal betale mer enn prisen som står i tilbudet.

I tillegg har vi en fast timepris som gjelder for alle: kr 1 800.

Timeprisen er inkludert mva for private, og ekskludert mva for næringsdrivende.

Artikler

Krav om tilbakeføring etter barnevernsloven § 5-7

KRAV OM TILBAKEFØRING ETTER BARNEVERNSLOVEN § 5-7

Etter barnevernsloven § 5-7 har foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn, mulighet til å fremme krav om at vedtaket skal oppheves; med andre ord: kreve at de får tilbake omsorgen for barna sine.

I henhold til loven er myndighetene pliktige til å oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse så snart det er «overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg». Denne plikten er i samsvar med EMK art. 8 nr. 2 som krever at kun nødvendige inngrep kan legitimeres.

Selv om sannsynlighetskravet er oppfylt, fremgår det imidlertid av loven at tilbakeføring likevel ikke skal skje dersom barnet “har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at flytting kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet”. Med «alvorlige problemer» menes at tilpasningsproblemer ved en tilbakeføring må være av en viss styrke, og noe utover det som vil være normalt ved en tilbakeføring.

Tilbakeføringsspørsmålet skal behandles overfor den, eller de, av foreldrene som har omsorgen for barnet etter barnelovens regler, og kravet kan fremmes såfremt saken ikke har vært behandlet de siste tolv månedene.

Av hensyn til å skape ro og stabilitet for barnet, inneholder loven en viktig skranke for retten til å kreve prøving av tilbakeføringsspørsmålet mer enn én gang. Dersom Barneverns- og helsenemnda eller domstolene har bestemt at barnet ikke skal tilbakeføres fordi det kan føre til alvorlige problemer for barnet å bli flyttet tilbake, kan man ikke prøve spørsmålet på nytt i nemnda eller domstolene med mindre det finner sted «vesentlige endringer i barnets situasjon». En vesentlig endring kan eksempelvis være at fosterhjemmet sier opp sin avtale.

Som vanlig skal barnets mening tillegges vekt i slike saker, men i en tilbakeføringssak har også fosterforeldrene rett til å uttale seg.

Har jeg krav på fri rettshjelp? 

Du har krav på fri rettshjelp dersom nemnda eller retten skal behandle din sak om tilbakeføring.  

Du kan ta kontakt med Insa advokater hvis du har spørsmål, uten at det koster deg noe. 

COS som hjelpetiltak

Som ledd i å gi foreldre råd og veiledning, tilbyr barnevernet ofte kurs for å styrke foreldres omsorgsferdigheter. Ett av de mest brukte kursene er det såkalte Circle of Security (COS). Det er et foreldreveiledningskurs som går ut på å gi foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barna har, hvilke signaler de gir, og hva en kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

På kurset er det fokus på «Trygghetssirkelen» som skal hjelpe foreldre til å se hvilke behov barna har for støtte fra sine foreldre, både når de har vanskelige følelser, men også når de utforsker verden. Det er videre et fokus på viktigheten av godt samspill mellom foreldre og barn, og dets betydning for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig. Kurset skal gi foreldre kunnskap og redskaper til å håndtere eventuelle vanskelige situasjoner som måtte oppstå.

COS-kurset vil riktignok gi foreldre god kunnskap og viktige redskaper de kan ta med seg videre, men altfor ofte ser vi at det tilbys kurs som ikke nødvendigvis er tilpasset den situasjonen familien er i. Selv om kurset i seg selv er bra, vil det derfor gi lite utbytte om det ikke er rett tiltak til rett tid. Det er derfor viktig at en både stiller spørsmål og krav til det tiltaket barnevernet ønsker å tilby. Bruk gjerne en advokat i ditt møte med barnevernet om dette.

Insa advokater kan bistå med råd og veiledning i forkant av møter med barnevernet, og vi kan være med i møtene hvis det er ønskelig. Kontakt oss gratis for en prat om saken din!

Hvem kan være fosterforeldre?
Kan besteforeldre, onkler, tanter og venner være fosterforeldre?

Når barnevernet fatter vedtak om omsorgsovertakelse, skal du bli hørt om valg av fosterhjem. Bruk advokat som kan sørge for at du blir hørt om ditt ønske om hvor barnet skal plasseres. Barnevernet pleier ofte å ikke følge ønske ditt, og plasserer barn hos helt ukjente mennesker selv om det finnes aktuelle alternativer i nær familie.

Kan nær familie vurderes som fosterhjem?

Ja, etter fosterhjemsforskriftens § 4 første annet ledd skal barneverntjenesten ”alltid” vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Videre skal din mening tas med i barneverntjenestens vurdering. Dersom din mening ikke er blitt hørt kan du klage barneverntjenesten inn for Sivilombudet.

Kan noen andre enn nær familie vurderes som fosterforelder?

Ja, også annen familie kan vurderes som fosterhjem.

Må det være en eller to fosterforeldre?

Etter fosterhjemsforskriften § 5 bør fosterhjemmet bestå av to fosterforeldre. Enslige foreldre kan velges dersom barneverntjenesten finner at dette vil være til det aktuelle barnets beste.

Dersom barnevernet nekter å plassere barnet der du ønsker, hva da?

Dersom barnevernet ikke ønsker å plassere barnet i fosterhjemmet du har foreslått, er det viktig at krav om bestemt fosterhjemsplassering blir brakt inn for barneverns- og helsenemnda. Nemnda kan vurdere hvorvidt de personene du har foreslått, egner seg som fosterforeldre.

Kravet om bestemt fosterhjem må fremmes og avgjøres i samme sak som saken om omsorgsovertakelse. Dersom nemnda ikke behandler denne saken, vil heller ikke tingretten gjøre dette. Sørg for å ha en advokat som kan denne prosessen, da det ofte skjer en glipp her.

Hva kreves av fosterforeldre?

Fosterhjemsforskriften angir generelle krav til fosterforeldre. Det fremgår at man som fosterforelder må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. En stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner. De må også ha økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse.

Disse kravene kan fravikes noe dersom det utvilsomt er til barnets beste å bli plassert i en bestemt familie eller nettverk. Utfordre barnevernet på dette før du slår deg til ro med barneverntjenestens valg!

Hva legges det ekstra stor vekt på ved fosterhjemsplassering i nær familie?

Barneverntjenesten vil måtte forsikre seg om at familien vil kunne takle dobbeltrollen og den mulige lojalitetskonflikten som ligger i å være både familie eller nært nettverk og fosterhjem.

Flere artikler

Slik funker det

Fortell oss hva som skjer!

Book en gratis videokonsultasjon med oss her.

Løsning med en makspris

Vi sender deg et uforpliktende tilbud, alltid med en makspris. Vurder det i fred og ro. Takk ja eller nei; vi lover at vi forblir venner uansett.  

Høres det bra ut?

Signer enkelt med BankID - og vi er i gang!

Kontakt oss

Book tid

Send oss en henvendelse

Navn
Telefon
Epost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp