Bistandsadvokat

Har du blitt utsatt for en straffbar handling?

Å være offer for en straffbar handling kan være traumatisk, tøft og vanskelig. Våre bistandsadvokater er her for å passe på dine rettigheter og interesser. Vi støtter deg, veileder deg og gir deg råd, slik at prosessen blir minst mulig stressende og belastende for deg.

Våre tjenester under Bistandsadvokat

No items found.

Ofte stilte spørsmål om Bistandsadvokat

Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er en advokat som representerer fornærmede (offeret) i en straffesak. Bistandsadvokatens oppgave er å gi juridisk rådgivning, veilede og støtte fornærmede gjennom hele straffeprosessen, og bidra til at fornærmedes rettigheter og krav blir ivaretatt. Dersom det skal kreves erstatning i straffesaken, er det bistandsadvokaten sin jobb å gjøre dette.

Hvorfor trenger jeg en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat kan være en viktig støttespiller for deg i en straffesak. Bistandsadvokaten hjelper deg med å forstå rettighetene dine, kommuniserer med politi og påtalemyndighet på dine vegne, og hjelper deg med erstatningskrav og andre juridiske spørsmål.

Hvordan kan Insa advokater hjelpe meg som bistandsadvokat?

Insa Advokater har dyktige og erfarne bistandsadvokater som kan hjelpe deg i straffesaker. Vi støtter deg gjennom hele prosessen, og vi vil gjøre alt vi kan for å sikre at dine rettigheter og interesser blir ivaretatt på beste mulige måte.

Hvordan kan jeg kontakte Insa advokater for å få en bistandsadvokat?

Du kan ringe til oss, sende en e-post, fylle ut kontaktskjemaet på vår nettside, sende oss en lydmelding eller booke en gratis samtale gjennom kalenderløsningen vår («Kontakt oss»). Vi vil gjerne snakke med deg om situasjonen din og finne ut hvordan vi kan hjelpe deg som din bistandsadvokat.

Hva koster det?

Vi har gjort det så enkelt som mulig. Målet vårt er at du skal vite nøyaktig hvilken hjelp du får, til en pris du forstår.

Vi har prisgaranti i alle oppdragene våre. Det betyr at du får en makspris i tilbudet, og prisgarantien innebærer at den oppgitte maksprisen er den prisen du maksimalt skal betale for oppdraget. Du skal aldri betale mer enn prisen som står i tilbudet.

I tillegg har vi en fast timepris som gjelder for alle: kr 2000.

Timeprisen er inkludert mva for private, og ekskludert mva for næringsdrivende.

Artikler

Har du blitt utsatt for en straffbar handling og ønsker hjelp av en bistandsadvokat?

Du har rett til å la deg bistå av en bistandsadvokat, hvis du har blitt utsatt for en straffbar handling.

Hva kan en bistandsadvokat gjøre for deg?

En bistandsadvokat sin oppgave er å ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og rettssak. I tillegg skal bistandsadvokaten gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.

Du kan selv ta kontakt med en bistandsadvokat når du har blitt utsatt for en straffbar handling. Bistandsadvokaten vil gi deg råd og veiledning om hvordan du skal forholde deg i din sak, og hva du må forberede deg på. Advokaten skal vurdere hvorvidt du har krav på å få oppnevnt bistandsadvokat fra retten, og kan søke retten om oppnevning. Forholdet må være anmeldt for at man skal kunne søke retten om oppnevning. Les mer om når man har krav på å få oppnevnt bistandsadvokat av retten her.

Du kan få hjelp til å anmelde forholdet til politiet og advokaten kan bli med deg i avhør og ha den videre kontakten med politiet under etterforskningen.

Dersom du anmelder forholdet selv, har politiet en plikt – allerede ved første kontakt med deg som fornærmet – til å informere om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat. Du kan da få hjelp av politiet til å finne en egnet advokat, eller du kan finne en selv.

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten holde deg løpende oppdatert om hva som skjer i saken din, og hen kan be politiet gjøre etterforskningsskritt som du ønsker skal bli gjennomført.

Dersom forholdet anmeldes og saken din blir henlagt, kan advokaten din hjelpe deg med å klage på henleggelsen.

Dersom saken bringes inn for retten, kan bistandsadvokaten representere deg og gi deg råd og veiledning i forbindelse med rettssaken. Bistandsadvokaten kan i rettssaken fremme erstatningskrav på dine vegne. I tillegg kan advokaten hjelpe deg med å søke voldsoffererstatning fra staten.

En trygghet for deg som er fornærmet/etterlatt i en straffesak

Det kan være en trygghet å bli bistått av en bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling. Advokaten kan følge deg gjennom heleprosessen, fra anmeldelse til rettssak, på en betryggende og forsvarlig måte. Det kan videre være en trygg person for deg som fornærmet eller etterlatt – en som påser at rettighetene dine blir ivaretatt, en som kjenner saken din og er tilgjengelig for deg, og en som kan veilede deg til ulike hjelpeinstanser dersom du har behov for det.

Vi i Insa advokater kan hjelpe deg med å vurdere saken din og bistå deg som bistandsadvokat. Ta kontakt med oss for en uformell samtale her!

Har du blitt kalt inn til avhør?
Har politiet kalt deg inn til avhør i en straffesak?

Hva skjer når du blir innkalt til avhør? Må du møte opp? Og hva er rettighetene dine?

Et avhør er en samtale mellom deg og politiet. Forskjellen på et avhør og en vanlig samtale er at avhør er litt mer formelle, og både du og politiet må forholde dere til en del lover og regler.

Ved å avhøre personer som har informasjon om den hendelsen som er anmeldt, skal politiet samle relevante opplysninger om det som har skjedd.

Politiet skal være objektive i etterforskningen, og det gjelder også i forbindelse med avhøret. Hvis du er mistenkt eller siktet i en sak, skal politiet alltid både hente inn opplysninger som viser at du som mistenkt er skyldig, og opplysninger som viser at du er uskyldig.

Alle som blir innkalt til avhør har plikt til å møte hos politiet, men det er ingen som har plikt til å forklare seg for politiet.

Skillet mellom det å være mistenkt og siktet

Når du blir avhørt av politiet er du enten fornærmet, vitne, mistenkt eller siktet i saken. Skillet mellom om du er mistenkt eller siktet kan være litt vanskelig å forstå, men det avhenger blant annet av om politiet har pågrepet deg, ransaket hos deg eller beslaglagt noe fra deg.

Dersom en person har status som mistenkt, vil dette gi vedkommende enkelte rettigheter. Man vil åpenbart ha rett til å forsvare seg mot mistanken. Personen kan videre gjøre seg kjent med sakens dokumenter dersom dette ikke vil skade etterforskningen eller andre. Før avhør skal også personen gjøres kjent med hva saken gjelder, og at vedkommende ikke har plikt til å forklare seg. Personen skal også opplyses om at han har rett til å la seg bistå av en forsvarer. Det offentlige vil imidlertid som regel ikke betale forsvarer før personen er siktet, og i utgangspunktet kun dersom fengselsstraffen kan bli lenger enn seks måneder.

Status som siktet, medfører ytterligere rettigheter som en mistenkt ikke har. Den siktede får blant annet rett til forsvarer på alle stadier av saken. Han får også rett til å lese sakspapirene. Videre har den siktede rett til å få vite hva som taler mot siktelsen og hva som taler for siktelsen. Den siktede kan også la være å uttale seg om forhold som kan bidra til hans domfellelse. En siktet vil også ha krav på erstatning for urettmessig straffeforfølgning.

Hvem kan du ha med deg?

Hvis du er mistenkt eller siktet i en sak og skal i avhør, har du rett til å ha med deg en advokat; en forsvarer. I noen tilfeller blir forsvareren betalt av det offentlige, andre ganger må du selv dekke kostnadene. Det er fritt forsvarervalg, som innebærer at du alltid kan velge den forsvareren du selv ønsker å ha med.

Hvis du er fornærmet, har du også i en del alvorlige saker rett til å ha med deg advokat – en bistandsadvokat – betalt av det offentlige, som kan være tilstede under avhør. I tillegg til bistandsadvokat, kan du som fornærmet også ha med deg en person du stoler på i avhør. Denne personen bør ikke være et vitne i saken. I så tilfelle må han eller hun avhøres før avhøret av deg som fornærmet.

Avhør av personer under 18 år

Dersom du er under 18 år, mistenkt eller siktet og skal i avhør, så skal dine foreldre eller foresatte og barnevernstjenesten varsles og gis anledning til å være til stede i avhøret dersom det er mulig.

Er du vitne eller fornærmet og er under 16 år, skal dine foreldre, foresatte eller en annen du har tillit til få bli med.

 

Hvis du har spørsmål til artikkelen eller ønsker å snakke om en sak, kan du kontakte oss i Insa advokater – uten at det koster deg noe – her

I hvilke tilfeller har du krav på å få oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges regning?

Som fornærmet eller etterlatt i en straffesak, har du rett til å la deg bistå av en bistandsadvokat. Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta fornærmedes og etterlattes rettigheter. Du kan lese mer om bistandsadvokatens rolle her.

I noen tilfeller har du krav på å få oppnevnt bistandsadvokat av retten. Det betyr at det offentlige dekker utgiftene dine til advokat.

Straffeprosessloven § 107 a regulerer hvilke tilfeller du kan få oppnevnt bistandsadvokat av retten:

I saker som gjelder besøksforbud, tvangsekteskap, menneskehandel, mishandling i nære relasjoner, kjønnslemlestelse og seksuallovbrudd, har du krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Det samme gjelder hvis det er sannsynlig at den straffbare handlingen vil påføre deg alvorlig og/eller langvarig skade.

Barn som er fornærmet i en straffesak, har rett til å ha med seg en bistandsadvokat i dommeravhør. Det samme gjelder saker der et barn skal i ungdomsstormøte og det er oppnevnt offentlig forsvarer for gjerningspersonen.

Videre kan du som etterlatt ha krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Du har krav på det hvis et barn under 18 år, som du hadde foreldreansvar for, er død som følge av en straffbar handling. I andre tilfeller kan retten oppnevne bistandsadvokat for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det.

I tillegg kan retten oppnevne bistandsadvokat for deg som fornærmet der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat. Retten foretar da en konkret vurdering av sakens art og karakter, basert på en søknad fra advokaten. Dersom du føler behov for hjelp, bør du derfor uansett kontakte en advokat. Advokaten kan hjelpe deg med å vurdere saken din, og søke retten om oppnevning dersom man finner grunnlag for å søke.

Vi i Insa advokater kan vurdere saken din og søke oppnevning dersom vi finner grunnlag for det. Dette koster deg ingenting. Dersom man ikke får oppnevning av retten, men likevel ønsker bistand fra en bistandsadvokat, må man dekke utgiftene til advokat selv. Vi kan uansett bistå deg.

Ta kontakt med oss for en uformell og uforpliktende prat her!

Flere artikler

Slik funker det

Fortell oss hva som skjer

Book en gratis videokonsultasjon med oss her.

Tilbud med prisgaranti og sannsynlighetsprosent for seier

Vi sender deg et uforpliktende tilbud med en prisgaranti og en sannsynlighetsprosent for at du vinner saken.

Høres det bra ut?

Signer enkelt med BankID - og vi er i gang!

Kontakt oss

Book gratis møte

Send oss en henvendelse

Navn
Telefon
Epost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp