Akuttplassering av dine barn etter et akuttvedtak

Barn, barnevernet, foreldre, akuttplassering, trist, vondt, lei seg, tomt i huset, barneskoBarn, barnevernet, foreldre, akuttplassering, trist, vondt, lei seg, tomt i huset, barnesko

Publisert: May 11, 2023

Har barna dine blitt akuttplassert av barnevernet?

Barnevernet kan i medhold av barnevernsloven § 4-2 fatte et akuttvedtak og akuttplassere barna utenfor hjemmet. Vilkåret er at det må foreligge en akutt fare for at barna blir vesentlig skadelidende dersom vedtaket ikke gjennomføres straks. Ordlyden i bestemmelsen legger opp til en høy terskel, og akuttvedtak kan kun fattes i de mest alvorlige sakene. Eksempelvis kan mistanke om voldsbruk mot barna eller rusmisbrukende foreldre føre til akuttplassering. Vi har også erfart at barnevernet akuttplasserer dersom foreldrene har psykiske og/eller fysiske helseutfordringer.

Saksgangen og klage på et akuttvedtak  

Etter at barnevernet har fattet et akuttvedtak, må vedtaket godkjennes av barneverns- og helsenemnda (tidligere kalt «Fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker»). Barnevernet setter imidlertid i verk akuttvedtaket umiddelbart og med makt. Ofte får ikke foreldrene kjennskap til akuttvedtaket før etter at barna er akuttplassert. Foreldrene får derfor ikke mulighet til å uttale seg noe om saken før etter at barna er flyttet.

Etter at barneverns- og helsenemnda (nemnda) har godkjent akuttvedtaket, kan vedtaket påklages til nemnda. I nemnda vil det bli holdt et lite rettsmøte administrert av en nemndsleder. Under rettsmøtet vil foreldrene og barnevernet få anledning til å redegjøre for sin side av saken, og føre nødvendige bevis. Nemnda må behandle klagesaken og fatte et vedtak innen en uke etter at klage ble inngitt.

Et akuttvedtak er gyldig kun så lenge situasjonen er akutt. Videre kan ikke barnevernet opprettholde et akuttvedtak dersom mindre inngripende hjelpetiltak kan avhjelpe den akutte situasjonen. Eksempelvis dersom barnevernet har bekymringer knyttet til rusmisbruk, kan jevnlige rustesterfjerne eller redusere bekymringen til et akseptabelt nivå. Akuttplassering vil ved så tilfelle ikke lenger være verken forholdsmessig eller nødvendig, og akuttvedtaket må da oppheves.

Dersom foreldrene får medhold i nemnda, må barnevernet tilbakeføre barna umiddelbart. Dersom foreldrene ikke får medhold, kan nemndas vedtak ankes til tingretten.

Advokatbistand

Du har krav på fri rettshjelp uten behovsprøving når barnevernet fatteret akuttvedtak og akuttplasserer barna dine. All bistand fra advokat er gratis,og det er derfor viktig at man kontakter en advokat umiddelbart. Advokaten vilkunne gi råd, kontakte barnevernet for å opprette en dialog, innhentesaksdokumentene, samt påklage akuttvedtaket og bistå foreldrene gjennom heleklageprosessen.

Avslutningsvis

En akuttplassering av barna er svært inngripende, dramatisk og traumatiserende for både foreldrene og barna. At sterke følelser settes i sving er derfor helt naturlig, men likevel er anbefalingen vår at man forsøker å bevare roen så langt det lar seg gjøre. Vær svært forsiktig med hva du sier til barnevernet i denne første perioden etter en akuttplassering, da barnevernet dokumenterer alt du sier og gjør. Ofte oppstår det uheldige misforståelser som følger sakens videre gang. Engasjer derfor en advokat så fort som mulig, og overlat kommunikasjonen til vedkommende.

Våre advokater i Insa advokater har lang erfaring med barnevernssaker, og kan bistå deg i saken din. Ta kontakt med oss her. 

Del denne artikkelen

Relaterte artikler

No items found.
Flere artikler

Vil du
ta en prat?

Ta kontakt, så finner vi ut av hva du trenger hjelp til, helt gratis!

Kontakt oss
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp